Nyamasvisva vanoera mhuka ipi?

Pane nyaya yanetsa vedare, vamwe varikuti Nhari nendoro, nyamasvisva vanoera, nzou vamwe vachiti nyati/mhofu, vamwe ndivo varikuti mombe. Vazhinji vanowirirana kuti vanhu ava vanoera mhuku huru, asika mhuka iyi ndeyipi? Zvakare tingade kuziva kuti vana nyamasvisva vakawanda dunhu ripi reZimbabwe? Ndatenda

vanaNyandoro varidzi venyika yeZimbabwe muripi?

VanaNyandoro, vazungu veDande, nhasi ndati ndikuomberei! Zvino Nyika zvayadai kusunama, vana vodya nhoko dze zvironda munyika yemadziteteguru, mati toisa muromo muhapwa here? Vana vanochema kuti zviru zvemunzwa, vazungu veDande, madya vanhu, varidzi vedziko matiregerera. Ngatiisei misoro pawme, nemi vachihoro mati vana vodyana here senyoka? Tipei matama enyu kuti todii zvotopera mumwe nomumwe?

Nyandoro okwikwidza, ushe hwe Bindura North

Vadikani vana Nyamasvisva ne hanzvadzi dzedu vanaChihoro Ndinofunga makanzwa kuti ndakasarudzwa neruzhinji kuti ndimirire Bindura North rinova guta redu is vanaNyamasvisva. Chasara kuti tiise misoro pamwe tisupport hushe huuye kwedu. Ngatifambisei shoko titsvange mari nezvimwe zvinodiwa pakucampaigner. Zvakare vanokwanisa kuuya kuBindura kusobetsera, vane motokari, vanengoro, chingave chese zvako chaunogona kubetsera nacho, ngatitore ushe hwedu kuMashonaland… Continue reading Nyandoro okwikwidza, ushe hwe Bindura North

Madzimambo vekwaNyandoro varipi?

Makadii zvenyu vanaNyondoro? Awia isu churu chemunzwa, maja vanhu, aja munhu arema, vazungu vaDande takasimba. Tinokumbirawo kuti muenderere mberi muchitidzidzisa kwakabva dzinza redu. Zvakare tingade kuziva kuti ndiyani anoziva mambo MuZimbabwe vokwaNyandoro, kana Sabuku wekwaNyandoro? Ndinot muve ne Kisimusi inofadza and negore ritsva rakanaka. Ndatenda Ndini Guru Ndoro

Dyson Nyandoro Anoti

NYANDORO mutsunga, muzungu wedande, nyamasvisva, nzou I like this column & thanks for writing about dzinza rangu   Dyson Nyandoro dysondz@yahoo.co.uk

Ndafunga Dande

Regai ndikumoresei veduwe. Tangoti tishandisewo kaBlog kakatikuuya aka. Ndinofunga uti makasimba aiwa ini ndirinjinjinji, simbi chaiyo. Ndafunga ndande. Ndini naKukurakurehwa, ndakananga Bindura, Pashashi ini ndini. Pamupata wamavhirivhi ndini yaka. Ini ng’upfuura nepaDhiki Haki, Pa Darwin pfocho. Ndasumuka ndakananga paChitiriri, ndapfuura panyika nyoro, ndiye Pakachanza, Mavuradonha hoyi. Ndaona Dande yese kuti mbetete, kusvikirafuti kuKaromo Kapfuwe! Ndasvika… Continue reading Ndafunga Dande

Nhari Ine Ndoro

Nhari Nendoro Ko makadiiko vananyamasvisva nanachihoro. Let me talk about what I know of the Nyandoro clan: 1. The original Nyandoro were Biri naGanyire, brother and sister, who gained prominence with the arrival in the Zambezi Valley of Nyatsimba Mutota from Great Zimbabwe. The clan is assumed to have lived in the Zambezi Valley (Dande)… Continue reading Nhari Ine Ndoro

Hello world! Makadii Kumativi Ese!

Welcome to Nehandawedande, the voice of the Zimbabwean people and their rich languages. Leave your stories here. Mauya zvakanaka, isu tirivanhu vanobva nyika yeZimbabwe. Tati tikuratidzeyi kutapira kunoita mitauro yedu. Siyayi nhaurwa dzenyu pano.