Nhari Ine Ndoro

Nzou/Nhari ine Ndoro

Nzou/Nhari ine Ndoro

Nhari Nendoro

Ko makadiiko vananyamasvisva nanachihoro. Let me talk about what I know of the Nyandoro clan:

1. The original Nyandoro were Biri naGanyire, brother and sister, who gained prominence with the arrival in the Zambezi Valley of Nyatsimba Mutota from Great Zimbabwe. The clan is assumed to have lived in the Zambezi Valley (Dande) from 10th – 11th century. There are believed to be part of the Lem (VaRemba) / Jewish / Middle Eastern group associated with the Venda people in northern South Africa. The Nyandoro are of the Korekore group, but there is some evidence of some link to a specific subgroup of the Korekore, that is, Tavara (totem – Gunguo). Prominently, however they are now known to be of the Nhari totem. In poems of praise, they are also associated with the elephant.

2. The Nyandoros seem to have gained prominence at the Mutapa court for playing a key advisory role. Being Korekore / Tavara, they could not directly ascend to the Mwenemutapa throne, a position reserved for those that could be traced to the southerners that came with Nyatsimba Mutota.

3. The Zambezi valley was a centre of trade with Arabs and Portugese, resulting also in interracial marriages, hence the phrase ‘vazungu vedande’, usually associated with the Nyandoro clan.

4. A highly respected 17th century warrior called Nyandoro seemed to be the origin of the Nyandoro clan name – meaning: one who owns the Ndoro – a round shell worn by a mambo to signify authority.

5. After the defeat of the Portuguese in the 17th century by Changamire Dombo, the focus of power shifted southwards. As renowned advisors, the Nyandoro also moved southwards to be nearer the new centre of power. Increasingly, the Nyandoros also acted as regent kings in times of dispute among the Changamires.

About Me: 6. The arrival of the Ndebeles found the Nyandoros well established in the Zezuru area now called Zvimba, that covered Chinhoyi, Chegutu, and Norton. However, at some point, they refused to pay tributaries to Mzilikazi by killing his messenger. Tributaries usually consisted of maidens / virgins, crops, gold and elephant tasks. An irate Mzilikazi sent his impi sending the Nyandoros fleeing into Chief Chihota’s territory in the Chihota / Marondera area. Chihota allocated them some land where Kunzvi Dam stands extending to St Paul’s Musami. Musami is from the smaller Nyandoro grouip.

7. The first Chimurenga coincided with Mambo Kunzvi being the recognized mambo of the Northern Shonas (Manyika / Zezuru / Korekore). The influence of the mambo to Southern Shonas (Karanga) is in despute due to Mzilikazi and Lobengula’s influence in those areas. It is unclear if Kunzvi was a mambo or a regent.

8. The Nyandoro clan was further subdivided into 2, with the larger group closer to Mambo Kunzvi.

9. Colonialism also led to some Nyandoros being forcibly moved further south to the Mvuma – Chivhu area.

10. However, many Nyandoros ceased using that surname becoz it was assumed to bring bad luck. More likely, it was the effect of colonialism that confused all Shonas on the use of first names and surnames.

11. Another prominent Nyandoro is Makura, a chihoro who was Chaminuka’s first wife.

Posted on May 3, 2009, in Shona Culture. Bookmark the permalink. 218 Comments.

 1. Dyson Nyandoro

  NYANDORO mutsunga, muzungu wedande, nyamasvisva, nzou I like this column & thanks for writing about dzinza rangu

 2. Vana Nyamasvisva ndidzidziseiwo. Tinoera mhuka ipi. I am told kuti tinoera hamba. My real surname is Mushonga and i am from Makonde in Mashonaland West.Ndakanzwa zvekuti kunofanira kuva naMambo Chinhoyi vedzinza redu. Musiyano uripo pakati panaSamanyanga nendoro.Please help me understand.

  • nehandawedande

   Wakadii une ndoro?

   Vananyandoro, nyamasvisva vazhinji vanoera nzou. Madziteteguru edu pavakapatsurana vamwe vakachinja mhuka dzinoereswa.

   Vamwe vanoera Mombe, vamwe Nyati. Interpretation yanga yonzi tinoera mhuka inendoro chena. Ndizvo mhuka yese inogona kuvane ndoro, iri mhuka huru inohukama navana nyamasvisva. Nzou Samanyanga imwechete nenhari, zvakangofanana kuti Soko na Phili.

   Hungu, vanaNyandoro vakambove madzishe kubva Ku Kariba kusvika KwaMutoko (belt). Tinavo madzimambo nanhasi vachiripo. Ndinodavira kuti kune madzishe akawanda mudunhu re Mashonaland Central vana Nyamasvisva. Vamwe vacho vanoti, mambo Chiswiti, Mambo Dotito zvichenda zvakadaro.

   Ndinofunga zvakanaka kuti tutsvagurudze dzinza redu (Research & development).

   Ndatenda,

   Nyandoro Pfebve

   • Vana Unendoro vahaere nzou hombe iyi kwete vanoera kambera kanemhuno refu inenge nzou saka vazhinji vanorasika vachiti anaunendoro vanoera nzou hombe iyi. Kwete hazvisizvo. Ana nzou ndana nzou ndokunana samanyanga ikoko

   • Makadii nyandoro, ndino funga mapinda mugore ra 2012 zvakanaka. Ndinobvumira nezvamataura munhoroondo yedzinza redu. Iva negore rakanaka!!

   • Ndekuno nyamasvisva. tinotenda nekuchengetedzwa mugore rapfuura iri. move negore rakanaka nhari

   • veNzou vakarwira humambo kuDande midzimu ikatsamwa nazvo. Pakabarwa mwanakomana mutsvuku aiva nezvisasa mutumbi wese. Vakabva vamupa zita NYANDORO, Masvikiro vakati ndiye mambo. Mukukura kwake vaida kumuponda asi vaikoniwa. Akasvika kuita jaha ndokubva atiza kuenda Pfungwe. U take it from there.

    Saka anaNzou ndavana Baba kwatiri. Mambo Dotito Chitsato mukuwasha wedu akarora mwanasikana waMutsenhu.

  • Sorry nendoro, kunonoka kupindura. Ndinodavira kuti pane akakubatsirai. Vamwe vanoti noera Mombe (inendoro), vamwe vanot nzou, ndipo panobva samanyanga. Vamwe vanoti vanoera mhofu. Ndinot Nhari yese imwechete, ndinyamasvisva, vazungu vedande (first tribe to be merchants with Portuguese in the valley trading with ivory). Hongo tinofanira kuva madzimmabo kuChinoyi, baba vangu vanotonzi Sinoia, bork kuumambo we Chinoyi. Dotito, Kojokoto, Chiswiti vese madzimambo ekwanhari nendoro. Ndinofunga kuti mabatsiriakana.

 3. rutendo dzotizei

  thanks fo enlightenin me,vamwe vaimbonditi nhari kamhuka kanenge gonzo but mandibatsira but tell me inzou chete here or it might be true?

 4. Ndiri mumwe we nhari unendoro nyamasvisva. Vasikana vanonzi vanachihoro.

  good to be connected to yo people.

  be blessed to u all.

  • Ndoro nde yehushe. Kare Mambo aipfeka ndoro pamhanza. Thats why we called unendoro.

   • News for you Nyamasvisva ” Ushe tavekutora for good “ndikandirei @mail tigotaura.

   • nehandawedande

    Vadikani Nyamasvisva

    Ndinofunga makanzwa kuti ndakasarudzwa neruzhinji kuti ndimirire Bindura North rinova guta redu is vanaNyamasvisva. Chasara kuti tiise misoro pamwe tisupport hushe huuye kwedu. Ngatifambisei shoko titsvange mari nezvimwe zvinodiwa pakucampaigner. Zvakare vanokwanisa kuuya kuBindura kusobetsera, vane motokari, vanengoro, chingave chese zvako chaunogona kubetsera nacho, ngatitore ushe hwedu kuMashonaland Central.

    Ndinotende nepfungwa dzakana kudai.

    Skype: pfebvee
    Email1:binduranorth@gmail.com
    Email2:epfebve@yahoo.co.uk

 5. va nhari ngatitaurei ka….

  itirwai zvakanaka……….

 6. hi people…pane anokwanisawo here kundiemailer the full version yekudetemba nhari unendoro nyamasvisva..please please??thank you very much

  • Maita nhari unendoro, nyamsvisva. Churu chemunzwa, madya vanhu. Adya munu warema, vazungu vedande. Ve ndoro chena, madzimambo vemadzimambo.

 7. Thanks for such a wonderful website I have more information especially for the grandchildren of Panashe Machengo and if you would like to liase with me pls get hold of me, tinotenda unendero netsanangudzo. Ndinichihoro mwana wabiri naganyire chaiye.

  • Ngatikurukurei nezve nhoroondo yevaTsunga iyi. At the end of the day tinobuda ne a rich history yedu ichazobatsira generations and generations down the line

  • Edwell Shambambeva Nyandoro

   Achihoro Ireene kana muri vekwaMachengo muri vemba ipi ndimi vangu chaivo vemudanga. Reply

  • Ndiri muzukuru waPanashe Machengo Mwana waMuyengwa would be very happy to know my family tree thanx

 8. Makadiiko anachihoro mese naanaundero I am very pround to be mutsunga, mwana wabiri naganyire. Kana paine vemhuri yaPananashe naChihoro ngatikurukerei.

  • Edwell Shambambeva Nyandoro

   Makadii vana Unendoro ndichida kumbotaurawo pamutupo apo nezvandakanzwawo tozoenda kune yaMachengo, Panashe kana kuti Nyikamatsuru. Munongoziva kuti mhuka dzese dzinonzi mitupo pazvidawo vanonosiyana seShumba kune÷ Nyamuzihwa, Nechinanga, Gurundoro, Wemhazi, Akuruarehwa nedzimwewo, kuMhofu tinowana vamwe vachinzi anaVhuramayi vamwewo vachinzi anaMuseyamwa asi vanhu vese ivavo unongozonzwa voti( ingave shumba kana mhofu) hatina mupatse tiri vamwe chete zvinovewo zvimwe chetewo kuNZOU kune nzou÷ Samanyanga, Unendoro, Matemayi, Mukotami nezvimwe zvidawo zvandisingazive. Ini ndiri nzou Unendoro tichibva kwaNyandoro Marondera tichideedzwa kunzi anaunendoro vanasikana vachideedzwa kunzi nhari asi nhasi uno vanasikana vekwaNyandoro kuMarondera vanodaidzwa kunzi Va Chihoro zvakabva pakuti÷ mune dzimwe tsamba dzangu dzandakatumira pano ndakati vanhu veKwaNyandoro vari Marondera imhuri yaZHANJE anove akabereka vakomana vashanu vanoti: MAVHUNGA,CHAKAVARIKA,ZINYANGA,CHIRENJE naCHADYIWA. Chakavarika ndiye baba vaCHIHORO akatonga kwaNyandoro zvinonzi nguva yekutonga kwake ndipo pakatanga kudeedzwa vana sikana vonzi va!! Chihoro(vachihoro) Chihoro vana vake ndichatsvaga asi vandakanzwa ndiZumbani dangwe, Chihuri, Machengo Panashe anonzi ndiye aive mumwe wevana vake vakomana vadiki asi akazogara Hushe.

   • stanley chihuri Nhari unendoro

    ini ndrimwana hangu kumakore ekuberekwa asi ndafara kusangana nenhorondo inofadza kuziva kwandakabva. vakuru vedu imi vana nyamasvisva nemi vana chihoro musaenda musina kutisira zani rezivo. tinoda kuziva mudetemberwo unoitwa mutupo wedu.
    ndatenda hangu vazungu….
    zita ndinonzi Stanley chihuri

   • nehandawedande

    Ndatenda nyamasvisva, muri ino iripakupana mazano nokutsvagurudza nhoroondo yedzinza redu. Ngatibatsiranei tiri vedzinza rimwe.

    Ndatenda, nyandoro, churu chinomunzwa.

  • How are you. Ndinokumbirawo kuziva kuti vachihoro vanotendwa sei. Am available on whatsapp number 0772732033 or Facebook as Stanley Gana

 9. Nendoro.mutsunga.nhari.nyamu?

 10. Nyamasvisve UAE

  This is good. I used to urgue about this. The bit I was told is about Biri naGanyire. My clan is based in the Mt Darwin area. Why I urgued was that the Unendoros from the South used to say what you have confirmed about the Nzous and Nharis. My mother was Nzou while I an Nhari Unendoro. In the Dande Mt Darwin area the two appear to be different but they are the same people.

  Some of the steriotypes about us vana Nyamasviswa are
  1 We are very quiet people and have been found to be peaceful asuming advisery roles. My father did this to The Dotito Chiefs Ndivo vainzi varime fodya yamambo nemaviriro
  2. Nhari dzino roorana. Why is this common?
  3.Some say hatidi zvinotinetsa as a result tonokasika kuramwa and we cannot be bothered at times. Is it true.They say Nyamasviswa wese akangwarisa anenge akafana kwaa Mai vake.

  The last zvikiro Mhondora Rain Maker in the Chesa area was Zvomarima who was one of the sons of my Great Grand Father. They say his potrait or Picture is in the National Achaieves in Harare. Can some one find out what powers this man had. Good luck to all the Nyamasvisvas

  • Tiri FURIRAMUDENGA.

  • Tiri FURIRAMUDENGA. Kwete Nzou

   • nehandawedande

    Anodiwa Crancy

    Waita zvako ne kunyora kwawaita. Zvakanaka kuti tizive kwatakabva. Ukatarira History yedu unoona kuti ine mapage asipo anoda kuzadziswa, ngatifabirei naro basa retsvagiridzo.

    Regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudii?

    Ndatenda, ndini Nyandoro

 11. Ini ndiri mumwe wenyu Nyamasvisva asi ndodawo kubatsirwa. Pandakabvunza baba nezvemhuka yedu vakati inonzi nhuka. Imhuka ipi inonzi Nhuka? Ndobva kuMt Darwin kuRushinga. Ndatenda.

 12. Munofara here Nyamasvisva ndodawo kubvunza. Ndakaudzwa kuti isu tinoera mhuka inonzi Nhuka. Imhuka ipi inonzi Nhuka. Ndobva kuMt Darwin kuRushinga. Ndatenda

  • nehandawedande

   Makadii Nyamasvisva? Ndoembera kuvakuru vakandipawo zano. Vakuru vati VanaNyamasvisva idzou, unendoro. Mhuka inonzi Nhuka havana kunge vaiwana asikuti vati nhika kana kuti nhuta. Kana iri nhika mutupo wacho unonzi vanaMusoni.

   Chivanhu chedu chine magaps anoda kugadziriswa. Ndinodavira kuti mabatsirikana.

   Ndatenda Nyamasvisva.

  • nhuka muchirungu inonzi eland, ini ndonobva kwamutoko asi tinonzi takabva kumt darwin kwachief chutsungo handiziwi kuti ndekupi

   • Vamwe vanoti Nhuka, kana kuti Eland pachirungu iMhofu, saka zvinoita sekuti nhari yacho yakabva paMhofu Yemukono, kana kuti Shava. Shava yacho inoita sekuti yakabva paSoko. Hunzou hweNhari ndiri kuedza kuhutsvaga hausi kunyatsobuda pachena. Zvinoita sekuti Nzou totem was adopted after defeating Nzou people kuDande ikoko. Hameno, ngatibatsiraneyi.

  • nhuka i was told kuti imhuka inenge mombe. ine nyanga dzine mapazi uyezve inemago panyanga ipapo. but in zezuru it seems imhofu.

 13. This is all very confusing. I am another unendoro from Mutoko, but they say we came from Mt Darwin area. What confuses me is that all along I was told kuti ndinoera mhofu. Recently I was told kuti handisi mhofu ndiri Nzou, and most recently ndakazoudzwa kuti ndiri Twiza (Furira mudenga or Giraffe). That leaves me all very confused. Secondly the original writer said the Nyandoros lived in the Zambezi Valley in the 10th – 11th Century but did not elaborate where they had come from. The writer also said that these people were part of the Lem people, but did not specify whether they were part of the original Jewish settlers or the result of the intermarriages between the Lem and the local people. Please help.

  • nehandawedande

   Makadii zvenyu Nyandoro? Mabata panhongonya yerudzi rwedu. Ndambotaurawo nevakuru kutindinzwe kuti makamira papi. Kan muri Nyandoro hamuzi Twiza kwete, vakuru varamba. Vane Nyandoro vanobva KuZambezi Valley, vanoti MT Darwin havana kurasika kwete nokuti Dande Valley yaisvika to the present day MT Darwin zvichienda kwa Mutoko border. Vana Matope, Kandeya naChiunye vese vari mujinga irori. Mwenemutapa Empire yakozouya ikawana Vane Ndoro varipo Muzimbabwe, ndivo madzishe vekutanga. Une Ndoro zvinoreva ishe ( kana wagadzwa ushe waiswa ndoro pamhanza). The Nyandoro clan are therefore the true rulers of the present day Zimbabwe.

   Vane uneNdoro vano era muka huru, another confusion! Zvino ndeipi mhuka iyi? Mhuka yakagara ichizivikana ne uneNdoro, iMhofu. Asika vamwe vaipokana kuti mhuka huru inofanira kuita Nzou. Saka muchiona kuti vamwe ndavane Nzou vamwe vane Mhofu, vanhu ava vamwechete inongova confusion kuti mhuka huru mudhunu ndeipi?

   Ndinodavira kuti mabatsirikana Unendoro.
   Ndatenda

   • Ndinotenda Nehandawedande, ndabatsirikana chaizvo. Aisi ndinoda kuziva kuti sezvo Biri naGanyire varivo vanonzi vakatanga nekunzi nhari, vainge vabva pamutupo upi. Ndinodawo kuziva kuti mubereki waBiri na Ganyire ainzi ani uye aiera chii.

   • The Biri and Ganyire saga is an interesting one. One theory says they were brother and sister and that they mysteriously crossed the Zambezi from Guruuswa. They say thay this could be Tanzania and that is back then. The Bantu people moved southwards in batches and I presume that Biri and Ganyire led a group which identfied itself by the names we are all saying. The Nyandoro bit comes in and as someone rightly talked about someone who has been anointed for a specific purpose either religoiusly or leadership wise.

    The other bit I have had is the closeness of the Nzous and Unendoros. They are likely to be related by blood but may have seperated for some reasons. What we all have to understand is how all Shonas are closely related considering the Shona population which is very small. The totems however identify us as a specific group. I was told in Dande where I come from that there are 4 major Shona totems and among these the Nhari Unendoro Nyamasvisva is a major one. The other totems can be explained by what they say. Some people over time have evolved and changed totems due to fear of association war or marriage. Examples are many eg Soko.Murehwa, Mudyanevana etc etc.The other bit which proves that the Nyandoros are among the major architects of Shona clan is that : Of all the Shonas you meet, they are closely related to the Unendoros most will say, mbuya vangu,kana kuti mai vangu in Nhari. Most vazukuru vedu. We are BIG.

    Please do not take this as official as it is my own research from talking to elders.

  • Ini ndakaudzwa namukoma wangu whois 60years older then me that tinoerakamhuka kanemhunoinenge yenzou asi kaine mamiriro embeva. Zvekuti Nzou izvi ndozvandaifunga asi handizvo. Vakati vanhu vanotiti nzou nekuti kamhukakacho kanemhino inenge trunk yenzou hence the name nzou.

 14. Ini sekunzwa kwangu sekuru vangu nyamugure akabva mt darwin akauya mutoko ndokubereka 12 boys namely zisengwe,marowa,kamusisi,mashorokoto,mhanda,chipuriro,nyarukokora,chimusoro,mhanda,mudzinganyama.sekunzwa kwandinoita vese vaera nhari origin unongonzwa mt darwin,munhu vese anoti muera mombe nyati,nhuka,nzou ukabvunza kwabva teteguru anoti darwin.zvekuchinja frm nzou to nhuka or mombe.hazvina basa nhari inhari chete nhari munendoro mutsunga.kuchinja frm original mhuka yekuera to another mayb zvaikonzerwa nekuda kurora munhu obva achinja mhuka yekuera

  • nehandawedande

   Ndinobvumurana newe padzinde rekwatakabava. Zvakare vamwe vaichinja mhuka nokukara, nokuti kare wanga usingabvumirwe kudya mhuka yawaiyereswa.

   Ndatenda nhari nendoro.

  • VaZisengwe ndinokumbirawo kubvunza kuti pa12 boys dzamataura panevaviri vasipo. Ini pafamily tree yangu pana Rinemhota naKachidza vachinzi mabrothers aMudzinganyama. Mubvunzo wangu ndowokuti 2 boys dzenyu dzakashota havasivo vandataura ava here? Family tree yangu haitaure kuti vabereki vevarume vatatu ava ndiani asi vanonzi vakabva Mt Darwin. Ndibatsirei. Ndatenda.

  • blessing mashorokoto

   VaZisengwe masirira vamwe wairi mhanduwe

 15. Thnx vry mch i learnt mch abt my totem stl nid mor i am anotha nyamasvisva, bt too mch confusions abt ma totem on nzou nenhuka?.

  • nehandawedande

   Maita une Ndoro. Ngatibatsiranei kunzwisisa rudzi rwedu. Ndizvo zvinoitika kana musinganyore pasi, muno kangamwa.

 16. Ndiri Nyamasvisva weRushinga. Ndakanzwa kuti rudzi rwedu rwakabva kuNyamaropa\Nyamarodza ku Mt Darwin. ndakanzwa kuti mhuka yatinoera inyati. nyati imhuka yaigara iine mago pamhanza inova ndiyo yainzi ndoro yacho, zvaiita kuti ive she pane dzimwe. kuzonzwakuti tinoera nzou zvazuro mushure mekunge paita confusion. Nhari imwechete kungoti yawandisa zvokuti vavakuwanza ma divisions kuti vawanane.Nhari inobva kuMakonde kuChinhoyi,guruve,muzarabani,mt darwin,Rushinga,UMP,Mutoko(mo than 50% mudunhu). Ndaembera

 17. makasimba here verudzi mese ananyandoro. Ko kuti “nyamasvisva” zvinorevei?? uyezve zvakabva kupi??

 18. David – Kachidza mwana waMudzinganyama. Ndinofunga wakanganisika pakufunga kuti Jeke avova iye baba vaMatione Mudzinganyama ndiyeMudzinganyama arikutaurwa. Mudzinganyama arikutaurwa ndiye akabereka ana Jeke( uyu nemhuri yake vakaramba vachishandisa zita rekuti Mudzinganyama), Nyakanyanga, Chiimba, Kachidza naMutanda.

  • VaNimrod ndinotenda chose nekundibatsira kwamaita. Majekesa chaipo paindinetsa. Ndanga ndichidawo kuti mujekese kuti Mudzinganyama wamataura uyu ndiye here mumwechete ataurwa navaZisengwe kuti aiva mwana waNyamugure? Ko vaviri vasiirirwa nava Zisengwe mungavazivawo here? Ndatenda.

  • SIPIWE KACHIDZA

   Ini ndiri Chihoro branch ra Mudzinganyama. waJeke na Kachdza wamwecheteo asi pakaita sub branch ngekuti Kachidza akaseenzesa first name aiwa Kachidza Mudzinganyama. Saka we are the same family…using different names. Ininndiri mubvana wekwaKachidza…ndiri chihoro

   • VaChihoro Tete Spiwe ini ndiri Nyandoro tinobva Hwedza, sekuru vangu Ngwena vaberekwa naMudzinganyama, Mudzinganyama aberekwa naTsangadzi

   • Stephen Manzunzu Nyandoro Biri

    vachihoro negroup murikupi group ngarirambe richiendamberi inhaka yedu vanaunendoro .

 19. Ipapo unendoro handina ruzivo rwakakwana. Asi manzwiro andakaita hazvikwanisike kuti titi Mudzinganyama ndiye Zisengwe zvakare nekuti vana vaMudzinganyama tinonyatso vaziva. Anogona kuva mwana wanyamugure asi sekutaura kwandamboita handina ruzivo rwakakwana kuzobva pana Mudzinganyama zvichidzoka kumashure- ndiri mushishi yekuvaka family tree ndichibva ipapa kudzoka kumashure.

 20. Mukutsvagurugdza kwandaita zvinoita sekudaro kuti Mudzinganyama uye mumwe chete neataurwa naaZisengwe.Ndinodaro nekuti (i) ana Zisengwe, Nyarukokora, Mhamda uye nenamwe vataurwa vanozivikanwa zvikuru sehamadzawo dzepedyo nevazukuru vaMudzinganyama. Umwe wavo akatotaura kuti ari makarekare waitokwanisa kugarirana nhaka (ii) Zita rekuti Nyamugure rinoziakanwa se zita redzinza ndosaka nanhasi mumhuri idzi unokwanisa kuona more than 1 person anezita rekuti Nyamugure- semuenzaniso kune munhu anonzi (ainzi) Nyamugure muimba ya Jeke akaberekwa naMudzinganyama kuzoita nemumwe anonzi Nyamugure muimba yaMuchemwa akaberakwa mumba yaNyarukokora. Asi regai Nyamasvisva ndibvandati handisati ndasangana nemunhu anonatsa kutaura kuti Mudzinganyama mwana waNyamugure.

  Pavaviri vasiirirwa ava handina ruzivo rwakakwana nezvawo

 21. Ko une ndoro,,, dzimwe zhou dziri kwagutu vane chidawo chekuti nhumwa mune information yavo here.? M sure zvinoenderana nezvimwe zvamataura. Kana muchikwanisa mundipewo mazita. Ndatenda nyamasvisva

 22. Ndibatsireiwo ana Nyamasvisva, Ini sekuru vangu vainzi Badze, vakabva Kudande ndokuzo shaira ndokuvigwa maChihota. Mungaite ruzivo rwekuti out of this tree BADZE akanga ari mwana waani?

 23. Brian Mupambawshe

  Murisei sei vanaNhari Unenhoro nanaChihoro?

  • Isu takasimba, vazungu veDande, anachuru chomunzwa akwira abayiwa. Varidzi veushe, vendoro pamhanza. Vakadii vapwere? Aiwa todya zviyo vana vehurudza

 24. Maita nhari, Unendoro
  Nyamasvisva…. Thank you for this blog. Atleast I can teach my children about dzinza ravo. Could you pliz help me kudetembera murume wangu. Ndimbomupa manyemwe. Ivo Unendoro wangu

  • Nhetembo kuvarume vana Nyamasvisva;

   Maita veNyandoro, churu chomunzwa veushe hwakatekeshera. Jinda guru ramambo Nyamutota,Vazungu veDande, vanaNyamasvisva, maja vanhu, waja munhu arema (leterally means to conguer). Maita Nyamasvisva vazukuru vaBiri naGanyire, varidzi venyika!!

   Ndinodavira kuti Nyamasvisva vachanakidzwa ivavo!

 25. makadiko nhari, isu tinoshandisa nhuka or eland in english tinobva kwamutoko asi zvinonzi takabva ku mt darwin zitateguru redu rinonzi chitsungo asi mwana mumwe wacho ainzi ravayi akanga arimuvigima ndiye akaenda kwamutoko pavanhu vamataura ndasha tateguru rangu ndibatsirei

 26. Ngatisakangamwe vedare kuti tine group rakabva dzimbahwe kuMasvingo, group raNyatsimba Mutota rakakurira mambo waitonga kunanaGuruve uko ndokubvuta ushe,,, group iri ndiro rinehama anazvimba vamwe vacho vaeramombe naanaMoyo. Zvinonzi Mutupo wenzou samanyanga ndipo pawakatanga kuita mupatswa ipapa nekuti the new chiefs vakatanga kushandisa mutupo iwoyo as victors concouring the whole belt reDande from Kariba to Mtoko, cutting back to Chaminuka territory where they shared a border and am told Harare used to be Mash Central and Nehanda Nyakasikana had her HQ in Mazoe mountains after leaving Guruve,,,,it is said she was involved in a ritual in which she had sex with would be chief her brother to make him strong or something like that. am not that good a historian but I am from the Pachanza family tree, tinemhondoro Nyabapa, Nehanda,Dzivaguru, Dandemutande nevamwe vakadaro

  • edmund Maranga

   uhmm ,I think something isn’t right here because nehanda (the one who was executed together nasekuru Kaguvi) is not a chihoro but ndavachihera mwanasikana waShayachimwe( shava mufakose) aigara Gomba (present day mazowe valley ) anemuzinda wake paMANDA, (present day amandas).

 27. A ini ndatoshayawo kuti ndinoti ndinoerei maita as still am lost cause ndofunga madzitateguru angu ndiwo akadzika nechinhoyi pamurereka iri paakunzi pa lyons den

  • Ndinodavira kuti muchabatsirwa zvinokugutsai padare rino rokwaNyandoro. Mash West kusvika Mash East ndiyo nyika yevanaNyandoro. Zvinobatanidzira nhasi yavakudzi Harare, zvichienda zvakadaro.

   Muve neKisimisi yakanaka vachihoro.

   Ndatenda

 28. Ndinodaira kuti Biri na Ganyire as brother and sister ndivo vakayambutsa dzinza redu Zambezi (Chuma) from the north side kuine hondo yaitevera shure. Hazvaiita kuti vangoyambuka nekuti mvura yaizovayeredza. Biri ndiye akazopiwa simba akarova mvura ikamira kuerera vanhu ndokuyambuka nezvipfuyo zvavo zvese mvura ichisara ichivhara shure vaitevera nehondo ndokusviko vharirwa. Ndokusaka vana vasikana veNhari tichivaremekedza nanhasi uno. Kunzwa kwangu zvinonzi tayambuka Chuma kudaro ndipo pakauya nyaya yemutupo. Kunonzi muko wakatanga kudzyiwa nekamhuka whose name I forget asi hazvina kufambiswa semaitirwo azvaifanira kuitwa. Nekudaro, kwakazopiwa mumwe muko and this time ukashandiswa neNzou negwara kwaro inova ndiyo nzira yasaka kuti tive vaera nzou. Kana paine angakwanise kunyatsotsanangura this part yenhoroondo yedu ndingafare chose

 29. Nzou – Samanyanga
  maita nzou samanyanga
  maita nzou mhukahuru
  maita madyemhihwa
  magutsa vana
  vakuru vomusha

 30. ana nzou mose makadini ndanzwa mose muchitaura zvidawo zvose zvana nzou, asi hapana wandanza achitara nezva nzou matemayi anobva nepaChikwakwa pa Goromonzi apa ndibatsireiwo ndava ndinodawo kuziva nezve chidawu ichi?

 31. Nhari makadiniko ini ndobvawo paDande apa

 32. Nyaya ye Nhari Nyamasvisva yakati womei. Asi pane kubvumirana kuripo kuti dzinza iri rine chekuita neNzou Samanyanga. Mazita ekuti Biri na Ganyire anoramba achibuda muhurukuro dzakawanda. Izvi zvinoratidza kuti vari padyo nemuvambi wedzinza kana kuti ndivo vakaritanga. Ivo Biri na Ganyire ndinonzwa kuti vaitungamirira boka rakayambuka Zambezi richitiza hondo. Asi kunonzi vaive nemukoma wavo Musanyange. Musanyange uyu ndiye akazotyora muko paakadya mhuka yakafa yega izvo zvairambidzwa. Ndipo pavakaparadzana naye onotanga dzinza rakewo reShava Nyakudirwa. Saka zvekuti vamwe veNhari vanoera Mhofu hazvingashamisa. Zvikwata nezvikwata zvaitora mimwe mitupo zvichienderana nezviitiko zvenguva iyoyo. Hukama hwevaShona ihochekoche.

  • PeShava Nyakudirwa apa ndaparamba.

   • Zvaizonyanya kubatsira kana mukatsanangura kuti sei mapokana nepfungwa yekuti Nyakudirwa akabva munaNyandoro.

   • Kuma 1980s ndakanga ndoti zivei uyezve sekuru nambuya vakanga vachiri vapenyu. Zvakare madzisekuru munharaunda akanga achiriko zvikuru. Ndirikutaura zvemazera akaberekwa kumakore a1900. Ndinodaira kuti aya mazera aiziva nhoroondo yekuudzwa nemadzibaba nemadzisekuru avowo kwete yakanyorwa nevachena. Hapana pandakambonzwa sekuru vachitaura nezveukama neveNyakudirwa kunze kwevanenge vakaroorerana. Ndaizivana nevakuru veNyakudirwa zvakare hapana pavaimbotaura nezvenhoroondo yataurwa padare rino. Kana ndisingakanganise Nyakudirwa yakangofanana nanaMufakose, Mutenhesanwa, Vhuramayi nemamwe madzinza ayo atinonzwa kuti akabuda munaNyashanu.

  • lisburn webster mandizvidza

   kache nyakudirwa is not originally mhofu. his mother was of the shava people. he was given the totem shava because his father had not accepted responsibility. that is why his sekurus said he is shava but nyakudirwa.

 33. tabeth garikai mandova

  makadii hama nzangu dzose iko zvino ndave neruzivo rurinani. ini ndiri nzou samanyanga, tateguru wangu aiva chikaukau mai vake vainzi zvomucha. zvinonzi chikaukau aigara kunyombwe uko kwaakazotama achienda kwarusambo.mushure mokunge atadza kuwirirana nomuni’ina wake. ndakanzwa kuti chikaukau aitamba ngoma zvaityisa, zvaitodaidza mashavi, zvinonzi haana kutanga nekurizira kurusamboakatomboenda kwamutoko. vana vachikaukau vaive mandovha, mirishoni, chazvonga nevasikana vaviri mad

  • tabeth garikai mandova

   madhagwa nazvomucha. ini ndiri 4th generation frm chikaukau. handizive hangu nendoro pane zvimwe zvamungazive kuti shure kwachikau kau kwaiva nani. ndaembera

   • nehandawedande

    Maita zvenyu vachihoro. Tinotenda netsananguro yenyu, dzinza redu rinonyaya, asi zvinoita sekunge vanaNyandoro vese vaiva namatarenda.Chokwadi ndochokuti tirivaridzi venyika yeZimbabwe inosanganisira kubva kuKaroi kusvika kwaMutoko, zvichibatanidzira kubva Mazowe kusvika Mukumbura, Rushinga.

    Ndinodavira kuti vamwe vedare vachasimudzira nhoroondo yenyu iyi chihoro. Masvika mumusha wenyu tinokutambirai nemufaro. Mazviita!!

  • Edwell Shambambeva Nyandoro

   Makadii Nyakudirwa kuona kwangu vakapokana nenyaya yana Nyakudirwa naNyandoro tisati taposter wo zvatinoziva asi kana vakatiudzawo chinoita kuti vapokane napo aiwa zvingatotibatsira coz hapana ane chokwadii chizere.

 34. Ndanyanya kunzwa nezvevarikwaMutoko, Mt Darwin, Dande and so on. Chokwadi ndechekuti mhuri yekwaUnendoro yakazara mumatunhu anonzi Mashonaland West, Central neEast. KuMarondera kune mhuri dzinoti Nyandoro, Madzima, Chivizhe, Mataranyika, Sandati nedzimwe dzakadaro. KuMhondoro unowana vanaChakaipa, Chidzonga, Mutemi and so on. Mhuri dzinosanganisira vanaGuzha, Chanetsa, Chindori-chininga, Zhuwarara, Mupambawashe, Murawu nedzimwe dzakawanda mumatunhu iwaya ndedzeUnendoro dzose.

 35. Edwell Shambambeva Nyandoro

  Ron zvandakanzwawo pakuyambutswa apo zvinonzi Biri naGanyire imhepo havasi vanhu vakamboonekwa asi raingove izwi chete rakati kuvanhu vekwaNyandoro handina rudzi nemi asi ndakakudai ndichengetei ndinokuchengetai uye nanhasi uno mhepo yacho yave kusvika pamunhu uye ichiri kungoreva kudaro. Pakuyambutswa ndakanzwawo kunzi Ganyire anove hanzvadzi komana akatadza kuyambudza vanhu ndo pakanzi naBiri kana ini ndayambutsa mozonditi ndini ani, zvikanzi kana wayambutsa ndiwe wave mukuru ndobva vawirirana Biri ndokuchiti mhiko akati kana ndoyambutsa ndichayambutsa nehukuru, ana Nyandoro vaivepo panonzi paive naMusanyange, Botorova, Zhanje( anove nhasi Tateguru wemhuri yekwaNyandoro iri Marondera), Chivinda nevamwewo asi varume ava ndivo vanonzi vaive vakatungamira mhuri akatizve kana ndoyambutsa hapana chinodyiwa kusvika vanhu vese vayambutswa. Zvinonzi Musanyange ndiye wevamwe vakatanga kuyambutsa nemhuri yake mukunge ayambutswa zvinonzi nzara yakavabata ndokuona mhofu yaive yakafa ndokuvhiya vodya , mhuri yose ichizopera kuyambutswa ndopanonzi mhepo yakati watyora mhiko yangu zvikabva zvanzi nevamwe vake tapesana watadza kuteerere mukombwe hatisisina rudzi newe ndomhuri yaMusanyange payakatanga kudeedzwa mutupo weMhofu chidawo vonzi Nyakudirwa nhasi uno mudzimu waMusanyange unosvika pane pwere yemhuri yake yakananga nemaMurehwa asi kana yakasvika inotonzi unendoro. Nyaya yekunzi vekwaNyandoro vakasikosvika maChihota handiyo nekuti vanhu vekwaChihota vanoziva nhoroondo yavo vanotoziva kuti vakasvika kwaNyandoro vari vakomana vaviri vaine hanzvadzi yavo vaive vavhimi vembiri asi hanzvadzi yavo yakazouraiwa naGunguwo achibva atiza, ndopakazopihwa vakomana vekwaChihota vanasikana vekwaNyandoro vakazobereka mhuri yese iriko nhasi. Chihota nhasi uno zvazoita kuti aite kunge mukuru kuna Nyandoro inyaya yemaTribal Trusts Lands nguva yacho iyoyo hutongi hwevarungu namambo Nyandoro vaMazhazha Nyandoro mwana wavaKUNZVI havana kunge vachiwiririna zvakatozosakisa kuti vabiswe Whachi yeHushe saka tinoti kusawirirarana pakati pavaMazhazha(Churucheminzwa) nehurumende yevarungu ndokwazoita kuti inzi Chihota Tribal T L.

  • nehandawedande

   VaShambambeva Nyandoro

   Zvinfadza kunzwa mamwe mafungiro mudzinza redu. Chokwadi ndechekuti, history yedu is by oral tradition zvinoreva kuti, pane zvimwe zvikamu zvisipo.

   Regai tinzwe kuti vedare vanoti kudii nemafungiro yenyu aya.

   Ndatenda

  • David and Neomi

   Helo my name is David, I was born in Zimbabwe and today leaving in Israel. I would like to know what does Chihota means and who are the chihota tribes?
   Thank you very much and waiting to hear from you.

 36. Tsanangudzo yavaShambabeva maringe nekusvika kwavanw Unendoro muZimbabwe ndiyowo yandakakura ndichiudzwa nanasekuru. Ini ndiri Shava Nyakudirwa asi kuMhondoro kwandinobva ndiko kweakambove nesvikiro raBiri naGanyire. Svikiro iri raiti vana Unendoro nanaNyakudirwa vaive mhuri yaro. Raitizve Nyakudirwa ndiye ave dangwe ravo. Saka vamwe vanototidevedza vachititi vaTsunga. Ndafara zvikuru kuti zvandaiudzwa zvinenge zvirimo mudenhe reruzivo.

  • Edwell Shambambeva Nyandoro

   Mhofu ini kungorevawo nepandakanzwa svikiro ramuri kutaura remhondoro ndakarinzwa asi kwaNyandoro Marondera kwaivezve nerimwe futi raisvikirwa futi naBiri naGanyire. Kunzwa kwangu svikiro (Homwe) yeMhondoro yakaparara (kufa) tingati pakati pa2007 na 2009 uye Homwe iyi aive munhukadzi vari Asvosve. KwaNyandoro Marondera kunove kwandinobva kubva hudiki hwangu kusvika nhasi uno tinongoenda pamhepo iyoyo yaMukombwe vakawanda kwedu vanoziva kuti KWAAMBUYA asiwo futi nyama yanga igere mhepo iyi futi yakaparara Gore rino 2013 asi kuparara kweHomwe inosvika pane umwe futi tisingazoziva kuti panaani sekuti kunzwa kwangu inonzi pakutanga raive izwi, ikatanga kubuda pamwanamukomana wekwaNyandoro, ikabuda pavaroorwa vekwaNyandoro vaviri ikazouya kunaachihoro vazoparara gore rino iri. MUSANYANGE mutsunga nekuti, kana kuti ndotanga nekuti MUTSUNGA ndiye akatsunga nerwendo achitevera mhepo yaBiri naGanyire kusvika mhepo yazoti ndasvika pandange ndichida kunove nhasi KwaNyandoro kuMarondera mhepo ichizoti Matsunga nerwendo kusvika pandanga ndichida ichibva yati VATSUNGA nhasi uno nyika yedu tinotoiti Tsunga yeVatsunga. Musanyange nhasi uno ane mhuri dziriko Marondera, Murehwa, Mhondoro nenzvimbo dzakasiyanasiyana pakaakatyora mhiko akanzi nemhepo hatirasane tiri tese vadiki vake ndokumuti watadza kuteerera mukombwe hatisisina rudzi newe asi vakaramba vari pamwechete zvazosakira kuti mhuri yake isvike Tsunga saka tingangoti akatsungawo futi nerwendo saka mhuri yake vangakodzere kunzi vaTsunga. Kumakore ekuma 1990 tingati kusvika 95 ndopakasvika mudzimu waMusanyange kuMarondera uchibva neMaMurehwa wakasvika uye wakauya neTsoka, vakuru vakazonoupinza maAmbuya zvikanzi nemhepo(B naG ) ipwere yangu takanopesana nekuda kwekutyora mhiko vana vaMusanyange variko KwaNyandoro vanosanganisira anaPindura, Goredema, Nyanzira, Mufakwadziya,Chikodze nevamwewo vakadaidzwa nhoroondo ikarondedzerwa zvakare asi vaitungamira mhuri idzi vakazoti kuneMudzimu waMusanyange tateguru hona nhasi uno takaroorerana hatichakwanisa kuti tichichinja futi tinzi Unendoro vakawirirana iwo mudzimu wake nhasi tinongouti unendoro maambuya.

 37. Tafadzwa chanetsa

  From what vanaNyamasvisva zvavari kutaura tineera Nzou!GD9T vana Nyamasvisva naana Chihuri

 38. George Nyandoro

  thank you very much for this rich history about Nyandoros where we come from, its quite interesting to know all this, my father used to tell us about this history exactly the way you wrote it, is very powerful thanks once again

  George Nyandoro

 39. George Nyandoro

  am reading all these comments with joy and pride , we such a big family, i have always said Nyandoro is one. am George Chakavarika Nyandoro from Matete, StPauls mission Musami , is there anyone from this area?

  • Elizabeth Masekeni Chakavarika nyandoro

   Yes sekuru, you are right our father used to tell us that there only one Nyandoro, and kana uriNyandoro and you do not know what Nyandoro is then you are not one of us. Thank you so much for this article it really reminds me of my Father Takawadii Dick Chakavarika Nyandoro, Nyamasvisva, Vazungu vedande. AnaBiri naGanyire, Kunzi, Mubariki, kuvasikana iko anaChiooro, Nhari. guys you have really made us proud, what a wonderful clan. Kunzi Dam is just near our village kwaMusami, St Pauls Mission. Keep it up and ane sekuru Nendoro let your children and vazukuru know all this and make us proud. Good.

  • Im a Nyandoro from that side too but just after Mrewa Centre near Muchinjike/Dandara

  • Wakadini Mutsunga. I am further down the road toward kwaRhodes. Ndinonzi Kahiya, Muzukuru waTarwirei.

 40. Varidzi vesango, nzou matemai (mambano)

  Ndirimuera Nzou, mambano, ndinokumbirawo anoziva kuti unoteketerwa sei. Ndatenda hangu. Amarula

 41. Ndafara kuziva kuti surname yangu yorevei. I ddnt know sirasly

 42. Edwell Shambambeva Nyandoro

  VaMadzima makadii? Tichidzokera panhau yaana Nyakudirwa haisi history yatingati ndeyekunyorwa nevachena asi kuti mutsamba dzimwe dzatakanyora pano tisingati ndicho chokwadii takati kumakore ekuma 1990s ndipo pakasvika mudzimu waMUSANYANGE anove tateguru wekwaNyakudirwa wakasvika kuMarondera ukasvikira pamusha peaive sarapavana wenyika yekwaNyandoro (ishe) ukazonopinzwa maambuya ndomhepo yaBiri naGanyire. Mhepo ndopayakataura kuti ipwere yangu takanopesana nekuda kwekutyora mhiko yangu, saka kana tikataura nezvana Nyakudirwa veMarondera vakadeedzwa dzimba dzese mazita evamwe vacho takanyora patsamba yatakaposter pano vakazoti kuna tateguru wavo takatoroorerana isu hatichachinja. Tiri kumarondera ikoko kune dzimba shanu anenge aine yake yaanoziva anobva ataura MAVHUNGA. CHAKAVARIKA, ZINYANGA, CHIRENJE naCHADYIWA vari vana vaZHANJE kurehwa kwazvo Zhanje ndiye anonzi aive munin’ina waMUSANYANGE. Dzimba idzi ndidzo dzinogara humambo wekwaNyandoro kuMarondera tinoiti TSUNGA yehuchi nemukaka nyika yedu. Tinodzoka zvakare.

  • Tiripo Nyamasvisva. Sekuru vangu vakatama kubva kwaChiriseri kumakore a1950. Sekuru wasekuru ainzi Nemahwe. Saka ndinodaira kuti imi vaShambambeva kana muchiri Marondera munofanirwa kunge muchiziva mamwe emazita aya uye zita rekuti Madzima rakatekeshera nenyika iyi. Midzimu inosvika mazuvano aya dzimwe nguva tinosara tiine mibvunzo yakawanda. Hatizonyatsoziva kuti ndeyechokwadi here kana kuti kwete.

   • Edwell Shambambeva Nyandoro

    Nyama unendoro vaMadzima. Aiwa sekureva kwamaitaka ndizvozvo chaizvo zvamazuva ano zvakuti netsei zvemidzimu izvi , ini kwaingovawo kungorevawoka zvinosangana nevakuru mavanofambira zvenyika. Kana makabva kwaChiriseri aiwa tisuka nekuti Shambambeva naChiriseri vaive mukoma nemunin’ina vakaberekwa nababa wavo Machengo kana kuti PANASHE. Machengo iyeye ndiye muzukuru waChakavarika. Chakavarika ndiye zitateguru rangu saka ndipo patinonosangana ipapo nekuti vana MADZIMA vari kuno kunzwa kwangu vanonzi ndovemba yaCHIRENJE munin’ina waCHAKAVARIKA. Chirenje naChakavarika ndovamwe vedzimba shanu vatakati ndoDzimba dzeMarondera kwaNyandoro.

 43. Hongu zviri kurehwa nezva Nyakudirwa tino zvinzwa. Ko kwadini kuitawo our own page yedare rekwa Nyakudirwa? I knew that paku yambuka Musanyange tateguru wangu ndiye nyakutanga kutungamira. However, I want to know more… more… more. What happened after that. I wonder if writers who talk about Nyakudirwa would do justice if they do not mention Chamukwenjera our rallying apo paka tsindirana mbiri ye vaChamaya, chikomo chatino konya nacho. What is it that happened there zvakaita kuti tigare pakati peva Hera munyika mavo and steal the show even pa kunaisa mvura zvose ne ku Hwedza. Can you discuss Va Chamaye and leave out Hunda, Mukunyadze, Kache, Chiwundura(Kwekwe uko), Sadza, Chogwiza, Mapokotera, Mauto, Mukondiwa, Rwafa, Chikadaya, Chitauro/Warikandwa, Pfende, Chiraramiro, Neya, Muzuva, Mudzamiri, Chikadaya, Zombodza, Mudyiwa, Pise and many other strong houses that I am not qualified to name? Who is Kache, who is Mukunyadze, who is Nyanzira? I would want Cde Chigwedere and Dr. Sadza to help.

 44. Tawanda chibika

  Tisu vana nyamasvisva nhari nendoro vana chindori chininga tisu vanhu vacho.

 45. Tawanda chibika

  Tisu vana nyamasvisva nhari nendoro vatsunga.

 46. Miriam Muchetu

  Thanx for the history, I am vaChihoro from Zvimba and I can trace my family tree up to Chirenje who was the father of Njuma. This platform has enlightened me kuti Chirenje aive mwana waZhanje. Maita basa anaNyamasvisva

  • vachihoro makadii kwaZvimba uko.mungaitawo ruzivo nezveumambo hwaChinhoyi kuti hwave papi nokuti ndakapedzisira kunzwa huchifambirwa navaEnock Chibage /Vakasakira .ndinobva kuMakonde.tisu vana Mupambachuru mhepo inoriga zvuru ichisiya miti.R.Chitenga

 47. Miriam Muchetu

  Ndati ndigadzirise musati mandipindura. VaNjuma vakabereka tateguru vangu Muchetu, vakaberekwa naMugondiwa anova mwana waChirenje tichizosvika pana Zhanje. Muchetu akatapwa nemadzviti pamfecane pazvakapfuura akazodzoka onogara kwaZvimba. Vakoma vake Mutyavaviri naNyahunde vaiitira ambush vachiuraya madzviti vakazourawa nemadzviti pakupedzisira. Ndini vaChihoro vanodada nedzinza ravo

 48. CAMPION CHITSA

  Nyaya yana Nyakudirwa naNyandoro ine ma versions akawanda but the basic story is the same.Dai pawana anonoita interview svikiro ra Musannyange gore rino richiripo paigana kuwanika nhorowondo irinani. Waiting for a detailed & satisfying well researched story :Chitsa,Nyakudirwa in Murehwa.

  • Evoika vaChitsa. Imi ndimika muri pedyo nehomwe yaMusanyange ikoko kwaMurehwa. Hamukwanise here kutienderako kunobvunza nhau iyoyi? Ndinodaira munoziva dzimwe mhuri dzenyu dziriko dzakaita saHunda, Chitemerere, Nyere, Surrender nevamwe vakawanda ikoko.

  • Makadini va Chitsa. Ko muka shanya pa Facebook page yakanzi Eric Taurai Hamadziripi pane tributary site inonzi Nyakudirwa-Chamukwenjera Chokoromoka.

   Ndanga ndichidawo kuziva ma fambiro kuno svika kuna Musanyange kwa Murewa apo ndinenge ndawana mukana muna Jan or Feb 2015.

 49. Pane anozivawo here kudetemba kwavana Nzou Matemai

  We are trying to create a database of shona poetry at https://www.facebook.com/nhetembodzemadzinza pliz come and like our page and give us shona peotry that you know

 50. hie
  can someone explain to me the nhari nhuka totem. kuti tinoyera chii. takafanana nana mhofu here.
  Chinondinetsa ndechekuti tinodetembera tichinzi maita nhari nhuka varikuna ruya,

 51. Maita nyandoro,maita nyamasvisva.Vana va Biri na Ganyire vanokura vasingazive murimo.

 52. Bernard Nyandoro Chirumarara

  Iyi haisi reply zvayo. Hanzi kudzidza hakupere, thought I would share this with you.
  Another version ; Biri & Ganyirel were Brother & sister but they slept together makunakuna ndokusika rudzi rwedu urwu we’re a result of incest committed by these two. We’re orriginaly Samanyanga vaeraNzou but after this incest these two were chased away by the Samanyangas hence they assumed the Nzou unendoro totem. some of their kids could not contain the humiliation ascosiated with that incest that is why uchinzwa kwaanana Nyandoro naChihoro vanoyera Nhuta inekandoro kachena. It is also believed that these 2 Biri naGanyire were great magicians, witches & witchdocters they were masters of witchcraft the reason why the Samanyangas & the Changamire Dombos gave them positions in their states. It is believed that @ one stage vakarova Zambezi netsvimbo honddo yauya vakati vatorwa pindai like what Moses did @ Red sea that is why up to this day uchiona rudzi rwedu rwusingade kusiyana nechin’anga.

  • Ndazvinzwa Nyamasvisva zvamareva pamusoro pemakunakuna aBiri na Ganyire. Mati vakazodzingwa nana Samanyanga mushure mechiitiko ichi. Mubvunzo unoti ko sei ana Samanyanga vachizviti Biri na Ganyire? Ndini MUKWANDE KUZANGA NYANDORO vatsunga dairai nepamunoziva napo

  • Nyamasvisva, your ancestors Biri and Ganyire were certainly great magicians but I wouldn’t go as far as calling them witches and wizards. On the contrary, I really do thinkt they were among the blessed of God. Even now, the Unendoros and other Shonas invoke these two’s names when asking for rain. The belief is that Biri and Ganyire can talk with God just like Chaminuka of Chitungwiza. Whether this is true or false is a matter of faith and belief.

 53. MAKADII VANA NYAMASVISVA NDINODAWPO KUZIVA KUTI KUZANGA KANA MUDEREDZWA MUNOVAZIVAWO HERE KWANYANDORO MARONDERA CLAN

 54. Nyakudirwa-Mukunyadze-Kache-Nyanzira
  How did you set up a website like the Ine ndoro nation? I want to also have a Nyakudirwa national platform where we can compare notes. I realize that the Chamaya movement ye vaka Chama vaive vaTsunga. I want to access the manuscript yava Dzvova and see what he had written about vaChamaya veChamukwenjera cho koromoka, chiya chamabwe machena, chizere homo nendoro.

  Ko sei Warikandwa asinga tore Whize yake ku Rare? Sei Hunda asiri ku wana hushe hutsva zvaave rudzi rukuru kwaMurehwa?

  Guys- arise and shine.

  Muka rudzi!

  • VaHamadziripi shungu dzenyu tinodzinzwa. Mungatibatsire zvikuru mumisawo peji rinenge ravana Nyamasvisva. Nesuwo tinotodawo kuzivawo zvizhinji pamusoro pedzinza redu raNyakudirwa iri. Ushe hwenyu hwepaChamukwenjera hurikutongwa nemuzukuru wenyu Mutekedza mwana waNyashanu. Mhuri yaWarikandwa hamenowo kuti sei isirikufambira hushe hwavo hwekumaware(Rare). Zvinotoda dare kuti tivhundunyure zvakawanda Shava. Kache Mhofu Nyere weMhondoro.

   • Hekanhi muChamayaweMhondoro! Konhaimi vaNyere, pane vandino ziva vaNyerewo futi vano gara mu unit J mandiri veKache ndimi here? Tadiyi tabatana ta ronga website yekwa Mukunyadze nhai? Ko mati Mutekedza angago tonga hushe we vamwe sei? Warikandwa naChitauro havasi vamwe chete here, vanogo nyararirei hushe huchi tambiswa nevatorwa vataka randutsira nepfumo redu?
    Asi imi vakomana imbondi udzaiwo kuti Kache ndiyani, Nyanzira ndiyani, mukunyadze ndiyani? Sei muchinzi Kache pane kunzi vaChamaya? imbondi dziidzisaiwo veduwee!

    Ndini Mauto Hamadziripi

   • Ini ndinobva Mhondoro munyika yaNherera. Tisu vana Nyere kana kuti Kahungwa. Sekuru vangu vakaroora mukunda wamambo Nherera ndokupihwawo nzvimbo yekugara: Kwatinobva chaiko kuManhize, ndiko kunuhushe hwedu. Sekuru vangu vaNyere vaive murwi mukuru, aifambidzana nanaChikara, Rwizi nanaMapondera panyaya dzehondo. Manzwiro angu tiri vana vaMusanyange, zvekare Mussanyange ndiye akapiwa zita rekuti MuTsunga mushure mekukurudzira bata rake kuti varambe vachifamba kuuya Dzimbahwe. Musanyange aito tungamirira naBiri naGanyire ari mhepo! Pakabva kuti Kache…..Biri akakachikira pana Ganyire, kuti ‘kachi’ pakuyambuka Zambezi zvinova zvakazopomera makunakuna! Vamwe vedu ndivana Mufakwadziya, Rwafa,….Nyere naMapinyi mukoma nemunin’ina, Marufu, naKondo vamwe vedu zvekare! Ndatenda!

   • Ko makadiniko nhai Nyakudirwa. Tave ne Facebook page inonzi Nyakudirwa-Chamukwenjera Chizere. Mai gona kuti tipote tichi ravana nekuonesana pa Page iyoyo padyo nezita rinoti Eric T Hamadziripi

   • Ndinotenda Nyakudirwa, ndinodavira kuti anonzeve anzwa.

   • Ini ndinobva Mhondoro munyika yaNherera. Tisu vana Nyere kana kuti Kahungwa, veShava Nyakudirwa, Mhofu yemukono, Chamukwenjera chakoromoka,veManhize chikapa kapa. Sekuru vangu vakaroora mukunda wamambo Nherera ndokupihwawo nzvimbo yekugara: Kwatinobva chaiko kuManhize, ndiko kunuhushe hwedu. Sekuru vangu vaNyere vaive murwi mukuru, aifambidzana nanaChikara, Rwizi nanaMapondera panyaya dzehondo. Manzwiro angu tiri vana vaMusanyange, zvekare Mussanyange ndiye akapiwa zita rekuti MuTsunga mushure mekukurudzira bato rake kuti varambe vachifamba kuuya Dzimbahwe. Musanyange aito tungamirira Biri naGanyire ari mhepo! Pakabva kuti Kache…..Biri akakachikira pana Ganyire, kuti ‘kachi’ pakuyambuka Zambezi zvinova zvakazopomera makunakuna! Vamwe vedu ndivana Mufakwadziya, Rwafa,….Nyere naMapinyi mukoma nemunin’ina, Marufu, naKondo vamwe vedu zvekare! Ndatenda!

   • Ndino pindura Va Nyere, mwana wa Musanyange-MuTsunga!

    Haaa. Nyakudirwa ndanga ndisingazive kusvika paka daro!

    Noku daro ini ndave kuzo shinga kana kuTsunga. or ku Chama kuzarura Website redu rekwa Nyakudirwa.

    Ko madii ma wedzera futi nhoroondo.

    Sezvandaka mbo reva, isu tave kuMhondoro asi takabva Chamukwenjera recently.

    Kwatabva kuna ana Rwafa, Chaitauro, Pfende, Zimbodza, Neya, Chogwiza, Mauto, Chiraramiro, Mapokotera, Mukondiwa. Chokadaya.

    Mhondoro kune mi, isu (Mauto-Hamadziripi) Samambwa, Mukarati, Pande, Svikiro

    Mberi njanja kuna ana Sadza, Warikandwa, Mudywa, Nyamhere, Pise, Munemo,

    Marondera and Murehwa ina ana Goredema, Mufakwadziya, Nyanzira, Hunda, Horeka, Ngwerume et al

    Masvori kuna Mambo Chiundura

    Famabai naro!

 55. Edwell Shambambeva Nyandoro

  Makadii vaera nzou mese mudare muno? Ndichida kumbotaurawo zvangu panhau yaBiri naGanyire iyo ine vamwe vanenge vanozvidza, kana munhu usingatendere mazviri usashore kana kutaura zvakaipa nekuti isu vamwe vanotenda mazviri tinonetsekana nekuona pwere dzine madzitateguru atinonzwa kunzi vaitevera mhepo iyi vorasika. Biri naGanyire hatiti mudzimu aihwa asi kuti tinoiti imhepo nekuti havasi vanhu vakamboonekwa pasi uyezve havasi vekwaNyandoro asi kuti zvinonzi rakatanga riri izwi chete richiti vanhu vekwaNyandoro ndakakudai• ndideiwo nekundichengeta ini ndichakuchengetai kusvika yave kusvika pamunhu ,nanhasi mhepo iyi ichiri kungoreva zvimwe saka avo vanotaura kunge sezvinonzi BnaG ndivo anasika rudzi vekwaNyandoro hazvingareve chinhu kana musina kutiudza vana vavanonziwo vaive vakabereka

 56. Sipiwe Kachidza

  Ini ndiri Chihoro ndaikumbira kuziwa kuti ndoro iyi inonzi Nhari une ndori kana Nhari nendoro ndoro yacho ichirewei?
  Sipiwe Kachidza mhuri ya Mudzinganyama wekwa Mutoko

 57. Nhai Unendoro, Edwell Shambambeva Nyandoro, ndinokumbirao kubvunza nezvedzinza rangu.

  Baba vangu ndevekuMarondera. Mukudetemba kwedu tinosanganisa madzitateguru anoti Chakavarika, Pasimupindu, Zinhumwe, etc. Where are they in the Unendoro lineage? Ndatenda hangu kana muchigona kubatsira.

  By the way, I have come across a facebook page, Nyandoro naana Chihoro (Nyandoro Chihoro Clan)

  Panenge pane nyaya nezvidzidzo ipapawo.

  • Ko nhai wanhuwe, hapana anogona kubatsira nemuvhunzo wangu here?

   • nehandawedande

    Makadii Nyamasvisva?

    Mungatipe zvakare mubvudzo wenyu here, ndinofunga hatina kunge tauona kana kuunzwa.

    Ndine urombo Nyandoro. Muvenezuva rakanaka

 58. Edwell Shambambeva Nyandoro

  Makadii vedare. Unendoro pamazita amataura Chakavarika ini ndiye wandingagone kutsanangura kuti nhasi mhuri yekwaNyandoro iri Marondera inonzi imhuri yaZhanje akabereka vakomana vashanu vanoti iye Chakavarika ndiye mukomana wechipiri kubva kuna Mavhunga. Chakavarika ndiye tateguru wangu ini wandinonzwa kuti akabereka futi vakomana vakawanda ndichaedza kutsvaga mamwe emazita evana vake asi mwana wake mutsetse wangu ini ndiChihoro akaberekawo Machengo (Panashe) akazobereka Tarwiremhike(Shambambeva)

 59. Ndinoda kuti ndipakurewo mamwe mawonero pamusoro penyaya yaBiri,Ganyire naMusanyange. Ndakasangana neimwe harawa yekwaNyandoro anezita remhuri rekuti Gonza kuMhondoro. Mukuru uyu anoti iye yemakunakuna inotaurwa iyi haisi yechokwadi. Unotenda kuti mhuri yakayambuka Zambezi ichibva tanganyika. Kunonzi ivo vatatu ava ndivo vaitungamirira mhuri asi Musanyange ndiye aive mukuruwavo. Pakufamba kwavo kunonzi paive nemuko wavaitevedza wekusadya chakafa chega. Sekuru Gonza vanobvumirana nerekuti Biri ndiye akaita bipi rekupatsanura mvura yaZambezi nehanzu yake boka ravo ndokuyambuka uye hondo yaivatevera vamwe vacho ndokutorwa nemvura yodzokedzana. Kunonzi pakufamba Musanyange nemhuri yake vaive pamberi. Vakabatwa nenzara zvekudemba kufa. Sezvineiwo vakabva vasangana nemhofu yakafa yega. Musanyange akati kumhuri ngatidyei kuti tirarame. Veshure vana Ganyire , Biri nevamwe vakazosvika ndokuwana Musanyange nemhuri vatyora muko. Zvichida Musange ndiye akareurura. Ndipo pakanzi Musanyange hauchisiri wedu wave Mhofu. Biri akazoonekwawo kuti akanga ave nepamuviri. Mhuri yaakabereka ndivo vakatora mutupo wekuti Nzou Samanyanga. Ganyire ndiye akazonzi Nhari Unendoro.Sekuru Gonza vanoti hazvizivikanwe kuti mhuri ichibva Tanganyika yaidevedzwa nemutupo upi. Mitupo yakatorwa vayambuka. Saka nhau yedu vedare inoramba ichitambarara kubudikidza nezivo yaticharamba tichisangana nayo mukufamba kwedu.

 60. They is something not clear about us. Nzou nyangombe unendoro nyamasvisva vazungu vedande

 61. Eric T Hamadziripi

  Kuswera vana veMaDzishe! Tangoti tikwazisane-nguva ndiyo yareba kani maDzimbahwe. Fambai nayo tsvakurudzo yenhorowondo. Ndine shuviro yekunzwa nzira yedzinza randaka buruka naro panyika.

  Ndini Nyakudirwa-Chamukwenjera chizere

 62. Tiriko anaUnendoro kuChivhu. Tigere munzvimbo dzinotongwa nanaMuseyamwa, Chief Musarurwa. Takabva kwaChihota. Nhorowondo yekufamba kwatakaita handiizive. Tiri vanaShadaya, Mandizvidza, Mutambudzi.

 63. Ndodawo kubvunza kuti muera mhizha nzou vanoti ndeve mhondoro ngezi vakafanana here nana unendoro vakadzi vacho vari vanachihoro vamurikutaura kana zvakatosiyana

 64. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and
  i was just curious if you get a lot of spam remarks?
  If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance
  is very much appreciated.

 65. i did not know kuti we are so many am proud to be nhari

  • stanley chihuri Nhari unendoro

   kusango ungana badzi kuwanda takawanda Nyamasvisva

  • nehandawedande

   Zvinfadza nyamasvisva kunzwa kuti murikusngana nevamwe, ndicho chinangwa chemusha uno. Takawanda semvura yegungwa, shoko ngarifambe Nyandoro

   • birinaganyire

    Vananyamasvisva makadii ? ini ndinenyaya yakaoma, asi inoda tibatsirane ndoiparura here?

 66. thnx man its gud to knw yo origins

 67. This paragraph is in fact a pleasant one it assists
  new the web visitors, who are wishing for blogging.

 68. its nice to see a post like this but I have a question. my family says ana nhari tinoyera ndoro (the sea shell) and not nzou because it conflicts ne vanoera mhofu. and also because of the version that Biri and ganyire had an incestuous relationship and one of them ended up claiming the elephant totem as a cover up. Im confused which is which because when i am asked i dont say ndoera nzou. Im also told that kuti nhari unendoro the “ndoro” part is from the hole in sea shell that was worn on the forehead or the sea shell itself.

 69. ronald chakavarika

  Nyandoro ndiye baba wevatsunga akabereka Musami Kunzvi Zinhumwe Chakavarika na Machona

 70. Hamadziripi Eric muripo here nhuka

 71. ronald chakavarika

  zvaonekwa vari Gorekore.Vazungu veDande vana vaBiri naGanyire.vatsunga veNhari.

 72. Tania Achihoro Chanetsa

  Anyone ano ziva family tree yekwa Chanetsa

 73. Liberty Kagodora Nyamasvisva

  Ndinotenda vaTsunga nekurondedzera nhoroondo yedu vaera Nhari. Ini ndinobva Mt Darwin kuKaruyana kwaNembire asi sekuru vanoti vakabva Mupfure/Madziwa asi madzitateguru edu vaigara Pfungwe kunonzi vaiva nehushe. Mhuka yatinoera vanoti iNhuka zvinova chaizvo zvirikuenderana nezvirikukurukurwa pano

 74. Locadiah Nyanzira

  This is interesting saka mukureva kuti isu vekwaNyanzira ana Nyakudirwa tiri vamwechete nana Nyandoro?

  • Makadiniko vahanzvadzi. Yes in deed Nyanzira naNyandoro vamwechete. Makare kwedu kuChamukwenjera ana Nyakudirwa vakanga vasinga roore kana kuroorwa kwa Nyamasvisva. Kwaito bviswa chekaukama. Nyakuvamba rudzi rwedu ndiMusanyange aive mukoma waBiri naGanyire vari vana vaMokosa mwana wa Mutota aive Mutapa. Hapoka mapaonazve. Ndipo patiri hukama hwedu. Mukada muno gona kuenda paFacebook page yakanzi Eric Taurai Hamadziripi mugo tsaukira pakazonzi “Nyakudirwa-Chamukwenjera Chizere”

 75. brilliant chivizhe

  Maita basa nyamasvisva tich
  adzokera pakutanga

 76. Nhari unendoro hakuna mutsunga kana nyandoro akagara munzvimbo yachihota dont misslead our children chihota akatouya manyandoro akapihwa mudzimai nanyandoro chihota muvhimi aitoshandira nyandoro chihota anotonga dunhu ragunguwo waakarwisa abata mwanasikana wake chibharo

 77. Mutsunga haana kumbogara mudunhu rachihota asi jinda chihota akaita mbiri nekuvhima atokumbirwa nanyandoro

 78. According to oral traditions and some written records, our forefathers once lived in what is now Khartoum between the White Nile and the Blue Nile. Apparently they came to call themselves abaGova (Goba, Ngowa,Ngona, Ghoya, in some books).

  From there they migrated to Bale region of Ethiopia and named their place Goba, which still exist today. It is here that words like Ishe and Shewe became popularly used. From Goba, the abaGova or AbaGoba or amaNgowa moved to present day Lake Victoria. It is from here that the Greatest known ancestor of the Dziva-Hungwe Nation, Dzivaguru led the nation to the south.

  His symbol of power was the feathers of the fish eagle (Hungwe) which he wore as a crown and the conus shell. The migration took many years but eventually the Dziva-Hungwe Nation reached the Zambezi river. The Dziva-Hungwe migration was from the Great Lakes to the south of the mighty Zambezi and eventually to Vhembe(Limpopo).

  When Dzivaguru reached the Zambezi he did what he had to do and according to tradition, he pointed to the south of the Zambezi and said “There is our home. There we shall live and prosper.”

  At this time they still called themselves abaGoba.

  Eventually they crossed the great Zambezi River. On the way south after the passing on of the Great One, his sons split.

  Nyamukoko and Kaluba remained in the north to later become the Tavara people. One son Luvhimbi went south.

  Later in history, this is captured in the Brian Rouftopolis edited book ‘Becoming Zimbabwe: A History from the Pre-colonial Period to 2008’: “After consolidating his position in the north, (Nyatsimba) Mutota successfully accommodated local Tonga/Tavara spirits Dzivaguru and Karuva of the Nhari Unendoro totem, to merge the superior of them all, thus adding a strong religious element to an already secular system that defined the Mutapa-Korekore identity” (pp16, 2008). The well-known ancestor of the Dziva-Hungwe was Dzvivaguru who lies in state in the Mavuradonha Mountains and his son Kaluba (aka Karuva) is the ancestor of the Nhari Unendoro people. The Nhari Unendoro are referred to as Maokomavi in their praise poetry, the same praise name is used by the Hungwe. The Hungwe are also referred to as Chivara which is also synonymous with Ndoro, in their case referring to the white plumage of the Hungwe bird.
  As the first Bantu people in southern Africa, they needed to grow their populations and it is during this time that various families adopted different water-based totems after their ancestor Dzivaguru.

  Luvhimbi became Shiriyedenga (Hungwe) and as the oldest of Dzivaguru’s sons and assumed leadership which saw the setting up the earliest kingdom in southern Africa with its capital city at Mapungubwe, just south of the Limpopo River (Vhembe). They lived side-by-side the Khoi-khoi and the San people who had lived in southern Africa for centuries. It is believed that the first group to settle in Northern South Africa settled at Zwaluvhimbi, Ha-Makuya. From there he group settled at Ha-Luvhimbi, all named after the founder Luvhimbi. Luvhimbi was a great rainmaker who was also known as Tshirumbula-Mikovha (one whose rain turns gorges into rivulets).

  Dziva-Hungwe influence extended southwards and they had reached the area south of Vhembe (Limpopo) River by 500 AD where they founded a kingdom, the legendary Mapungubwe which dates back to the 6th Century. Mapungubwe predates the settlements at Great Zimbabwe, Thulamela, Dzata and Khami.

  Hungwe ancestors have strong roots in the Dzivhani Ngona Tribe found in the Venda area of South Africa.

  According to one version of vaNgona oral history, they settled in present day Venda area as early as the 6th Century and their capital was Mapungubwe. This tradition states that one of the vaNgona Kings was Ishe Shiriyadenga (loosely translated, Bird of the Sky) whose royal kraal was at Mapungubwe. He would also later be referred to as Ishe Hungwe (and so were all his successors), after the African fish eagle representing the totem of his forefathers, and by extension the totem of his people.

  Not much is documented about the brothers Nyamukoko and Karuva but there is strong evidence that the Kaluba (Karuva) descendants were key political and religious advisers to the Mutapa kings and the Dzivaguru and Karuva spirit mediums are revered among the Tonga, Tavara and Korekore to this day. Oliver Zvabva was cited by Ranger as saying the voice of Dzivaguru speaks in the Nyachiranga Mountains on the frontier between north-eastern Zimbabwe and Mozambique. The Dzivaguru cult, which was famous as a rainmaker, was based at the shrine in the foothills of the Mavhuradonha Mountains (Ranger, 1967). Dzivaguru was the father of Karuva who had the powers to bring mist (mhute) in which he and his people and possessions could hide whenever under attack by Nyabapa (Bourdillon, 1979). Dzivaguru and Karuva cults were the original owners of the land and they maintained ritual power over it and the political power of governing the people was given to the invading conquerors (Bourdillon, 1979). Messengers of Mutota went with gifts of snuff tobacco to Dzivaguru and Karuva in order to receive rain.

  It would be safe to conclude that Biri and Ganyire are descendants of Kaluba (Kaluba) who assumed a different totem after committing incest and descendants of Nyamukoko assumed the Savara (Gunguwo) totem to differentiate themselves from the Hungwe cousins. This was obviously unavoidable considering the only other tribes they could have married into were the Khoikhoi and the San until 10th Century when the invading Mbire tribes also crossed the Zambezi into what is now Zimbabwe.

 79. I am achihoro Surname Chanetsa pane ano ziva back ground yekwa chanetsa from hurungwe

 80. Makadi Nyamasvisva Vatsunga VeDande Nhari Unendoro

  ko tinombobvepiko isu itay kut ndizive

  uye tinoera mhuka ipi

  isu tirpo pachiweshe apo

  uye zvinonzi kuFallen Waters kuConcession kune Hushe hwedu koko toita cey to recover our chief tain Iam worried.Hanz tisu varidz venyika iyoyo.Vanotaura vanot chero kwait kwakabatwa pangolin yaiuya ichidyiwa nana sekuru veduuuuu

  ini ndinobatika pa 0774445606777064482

  plz jus help imi maNyandoro imi

 81. Rutendo Mvembe

  Wow thank you for this information. Since I was born I have never been to my roots kwaMutoko kwaNyamasvisva at the age of understanding onli went wen I ws a baby..so all I knw I hv been told by ambuya.

 82. Thats true

  • Inini ndagaya.Ndiri Nyandoro Nyamasvisva our blood line ndere ushe that’s why ndichinzwa zvakasiyana ne mhomho . Believe me vana Nyamasvisva tisu tinofanirwa kugadzira Zimbabwe. By the way Ndini President we ZDRP. Zimbabwe democracy restoration party. 2018 tinofanirwa kukwikwidza. Regai ndingoti Nehanda mapfupa amuka. Ndibatei pa number dze S.A. 0027 82 069 6429. Muzita ra Jesu hatityi.

 83. Hey I would like to know what the name Dotito mean in shona, it’s for a school project please help it’s really important . A early reply would be greatly appreciated.

 84. David and Neomi

  Hi there friend’s
  Is there anyone here who knows about the Lemba People in Zimbabwe?

 85. I m one of them unondoro and im following my forefather s footsteps.it realy explains what im .why dont we do the same .our ancestors were more clever than us ,if muzilikazi was alive maybe he could have my answer.Right now we are oprimed in our own territory .makorekore you are suppose to be the leaders of zimbabwe but we are so stupid zimbabwe is ours tichatongwa kusvika rinhi guys

 86. Hi there friend, thanks so much for your reply.
  I would like to talk to you about the Lemba.
  May I please have your email?
  This is my email. 1630franco@gmail.com
  Thank you very much.

 87. tawandah nyandoro

  Ndafara kwazvo kusangana ne this site tellin me a little bit of lost info about were i come from ndafara ini ndiri nhari unendoro nyamasvisva under chief nenguwo sabhuku rukure

 88. Inindinoyera Chirenje,asi ndinoda kuziva kuti chirenje chii,chandinoziva ndechekuti sekuru vangu vakabva kuMozambique and handitomboziva kuti mutupo wacho unodetembwa sei

 89. Makadii vanaNhari Nendoro Nyamasvisva Vazungu veDande churu chineminzwa ,ini ndiri Nhari Nendoro ndinogara muMadziva,Shamva. Tiri vananechombo vachief Madziva ndakanzwa kuti kuno kwakasvika varume vatatu vavhimi vakagara mugomo rinonzi Pfura vanonzi vakabva nekwaMrehwa.Ndingafara chose hama dzangu ndikawana family tree yacho.Tisu varidzi veMashonaland yose pamaonero yandaita kubva mutsananguro dzamanga muchiita.

 90. Ini ndiri Mutsunga, Sekuru vangu vainzi Tarwirei. He had brother, cousins like Rukure, Mukabe. Anyone from this lineage.

 91. Tisvikewo vehukama

  Ini ndini Mhofu yemukono shava Nyakudirwa, Masvinga mwana waKache mukahuru. Ndinobva paSeke Materera, mubhuku rekwa Shamba. Tisu tina vana tateguru vakabva njanja kwa Chamukwenjera Chakoromoka.

  Kutanga ndichakupai kudetemba kwebazi redu rana Nyakudirwa

  Maita Masvinga,
  Hekani Muchamanya,
  Zvaitwa mwana waKache
  Tinotenda Mhukahuru.
  Maita vari Shangure,
  Kuziva zvenyu vari Chikwidibire.
  Maita matateguru,
  Vari Chamukwenjera.
  Zvaitwa vari Maware,
  Hekani Gurudza,
  Vokwa Tungebwe, vokwaMuchenje.
  Hekani Bonda, Mhofu yangu yiyi,
  Zvaonekwa mwana waMusanyange.
  Maita Makanganya, Maguhwu.
  Tinotenda mwana waMukunyadzi naNyanzira,
  Varandutsira vamwe pfumo rauya
  Richibva kune imwe nyika,
  Aiwa zvaitwa Nhuka.

  Zviri pachena kuti tateguru wedu ndi Musanyange anove ndiye akange arimukoma waBiri na Ganyire. Zvinonzi vakange vari vana Nyandoro vese pakutanga. Mataurirwo andakaititrwa ndookuti zvinonzi Musanyange, Ganyire na Biri vakange vari paZambezi vachibva Guruuswa. Hanzvadzi komana dzakatadza kumisa mvura kuti vayambuke. Zvinonzi Biri akarova mvura nemufowo wake yikamira zvikanzi Musanyange ndiye akatanga kuyambuka akanzi ukawana chawunoona mberi uko usadya. Biri anonzi raive zvikiro remvura. Musanyange paakayambuka anonzi akaoona Mhofu yave kufa iye ndokubata akauraya ndokudya nyama akasiyira vamwe. Zvinonzi vamwe pavakazouya vakasviko wana Musanyange adya ndokumuti ko waputsa mhiko yatanga tawirirana wadarireyiko? Iye ndokutsanangura kuti Mhofu yakanga yave kutofa saka ndazongoipedzisa. Mataurirwo azvo ndekuti vakabva vati kubva zvawadaro hatichisiri vamwe chete, vakatora ropa remhofu ndokumidira vachiti kubva nhasi wave Nyakudirwa, neropa reMhofu yemukono. Ndokuparadzana kwavakaita. Ndomaturirwo azvinoitwa navakuru. Vanozopedzisa mushure vachiti rakange riri gunakuna hanzvadzi komana nehanzvadzi sikana vakange vasangana ( Hauzoziva kuti idzi dzanga dzave pfungwa dzavo here kana kuti ndomanzwiro avakaitawo panyaya yokuti gunakuna)

  Pamadzitate guru angu zvinozivikanwa ndezvekuti kwakanga kuina Sunduwe baba vaShamba, Shamba ne hamama dzake dzinoti Warikandwa, Chiundura- wakaenda Gweru, Nyanzira vakabva kwaChamukwenjera vachiita kunge vanotiza, Shamba wakauya kwaRusike Wedza ndiko kwaakasvikoita kutema ugariri ndokupiwa vakadzi vana, vaiti Nyagunda, Mundeya, Gotwe na Rwangu. Muimba maNyagunda vakaita Chingodza. Mumba mava Mundeya vakaita Munemo, Dawa na Chinyowa (musikana), mumba maGotwe vakaita mwana musikana chete anonzi Tambudzayi, mumba mava Rwangu vakaita Mushonga, Gadzikwa aka Joe (moved to murehwa) and Madziva aka Joromiya. Vakange vari vaSekuru vangu Munemo vakabva kwaRusike vakazopiwa bhuku rakati Shamba. vaShamba havana kumbobvira vakatsikako vakafira Hwedza. VaMunemo vakanyoresa mukoma wavo Chingodza kuti aite Sabhuku asi Chingodza haana kuzogara kwaShamba.Ndonhorondo yerudzi rwangu.

  Muneyimwewo nyaya zvinonzi vana Tateguru vedu vakange vari verudzi rwechi Jew (Jewish), ndosaka vana Mhofu vachinzi Vashava. Nyaya iyi zvayo hainetse kutarisa nokuti mazuva ano kwane ma tests anogona kuitwa kuti zvionekwe kuti ichokwadi here. Vanoshandisa iya inonzi DNA vachitarisa kudivi revana komana chete sezvavakaita vaya vanonzi maLemba kuti vazive kuti zveshuwa vanobva mudzinde ra Aaron mukoma waMoses. Ini mukurava kwangu zvinoita sekunge tinehukama navo vese vanobva pana Biri, Ganyire na Musanyange. Ndinoziva kuti mamboti Biri na Ganyire vakange vari mhepo asi semanzwiro angu vakange vari vanhu venyama asi vaine svikiro remvura. Ndichakuzivisayi kana ndichinge ndacherechedza ma results a DNA test.

 92. Vehama

  Ndakanyora tsamba hombe nezuro ndichirondedzera zivo yangu asi handisi kuyiwona?

 93. Biri and Ganyire are from the Unendoro tribe whose totem is Nzou Unendoro Nyamasvisva. Our great svikiro our ancestral spirit was Maorera . We are normally called Maorera because we are from the first wife of Nyandoro (Tisu vemba huru yaNyandoro anova madzimambo emhondoro maorera. Thus maorera is not our totem but Nyandoro.
  My great great ancestors are Biri and Ganyire who travelled from Dande to Chinhoyi were they settled at Zuruka Mountain (Baruka in Chinhoyi). From Chinhoyi they went to Marondera . From Biri and Ganyire Chicheka was born who later became father to Kanyamura. Kanyamura then fathered Mushongachiware. Mushongachiware then had 4 children ( 1 boy and 3 girls) Meki, Maritha, Pfute and Kwedza. These man were given Chieftanship in Chihota and those who had proceeded to Wedza came back to settle in Chihota. Mushongachiware a great hunter left his relatives in Chihota to go to stay in Chipuriro with his Father in Law. Mushongachiware as a great hunter used to travel with his worker who latterly killed him on one of thei hunting missions when Mushongachiware was resting under a tree. It is alleged the worker was dating Manduku the wife of Mushongachiware. This frightened Meki the only son to Mushongachiware who ran away after he was now afraid of being killed by his father’s worker. Meki travelled to Zvimba looking for work in Gadzema (Bhaurosi area) where he met up Sarah whom he married to become his wife. After working at Bahurosi Meki was given a herd of 12 cattle as his pension and was given are in Zvimba to settle by his inlaws. After settling in Zvimba Meki had 10 children , 5 boys and 5 girls ( Girls-Maritha, Vaidha, Rainah, Nedhi, Joice; Boys- Samuel (Guruvha), Mairosi (fofi), Elisha (Chikanza), Partson (Kanduwi), Redfan (Makuruku).
  I will leave all the other children and Focus on Redfan who is my grandfather had a total of 9 children from 4 different wives. These are George, Isaac, Mondreck, vimbai,Sarah Paradzai, Maritha, Adolf and Frank. I will also divert my focus to Isaac who is my father who currently has 6 children from 4 wives (Gugulethu, Rodney, Nyasha, Nyaradzai , Prince and Mongwethu. Then from Isaac came me Rodney Kurai Mushongachiware.

  rodneymushongachiware@gmail.com

 94. Biri and Ganyire are from the Unendoro tribe whose totem is Nzou Unendoro Nyamasvisva. Our great svikiro our ancestral spirit was Maorera . We are normally called Maorera because we are from the first wife of Nyandoro (Tisu vemba huru yaNyandoro anova madzimambo emhondoro maorera. Thus maorera is not our totem but Nyandoro.
  My great great ancestors are Biri and Ganyire who travelled from Dande to Chinhoyi were they settled at Zuruka Mountain (Baruka in Chinhoyi). From Chinhoyi they went to Marondera . From Biri and Ganyire Chicheka was born who later became father to Kanyamura. Kanyamura then fathered Mushongachiware. Mushongachiware then had 4 children ( 1 boy and 3 girls) Meki, Maritha, Pfute and Kwedza. These man were given Chieftanship in Chihota and those who had proceeded to Wedza came back to settle in Chihota. Mushongachiware a great hunter left his relatives in Chihota to go to stay in Chipuriro with his Father in Law. Mushongachiware as a great hunter used to travel with his worker who latterly killed him on one of thei hunting missions when Mushongachiware was resting under a tree. It is alleged the worker was dating Manduku the wife of Mushongachiware. This frightened Meki the only son to Mushongachiware who ran away after he was now afraid of being killed by his father’s worker. Meki travelled to Zvimba looking for work in Gadzema (Bhaurosi area) where he met up Sarah whom he married to become his wife. After working at Bahurosi Meki was given a herd of 12 cattle as his pension and was given are in Zvimba to settle by his inlaws. After settling in Zvimba Meki had 10 children , 5 boys and 5 girls ( Girls-Maritha, Vaidha, Rainah, Nedhi, Joice; Boys- Samuel (Guruvha), Mairosi (fofi), Elisha (Chikanza), Partson (Kanduwi), Redfan (Makuruku).
  I will leave all the other children and Focus on Redfan who is my grandfather had a total of 9 children from 4 different wives. These are George, Isaac, Mondreck, vimbai,Sarah Paradzai, Maritha, Adolf and Frank. I will also divert my focus to Isaac who is my father who currently has 6 children from 4 wives (Gugulethu, Rodney, Nyasha, Nyaradzai , Prince and Mongwethu. Then from Isaac came me Rodney Kurai Mushongachiware.

 95. makadini vana unendoro,ndokumbirawo kana paine anonyatsoziva kudetembwa kwemutupo wedu uyu ,kubva pawakatangira kusvika pawakaperera ndatenda.

 96. Good issues here vatsunga, vakabva dande mbira dzichirira vakacheka mvura nepakati, vazungu vedande, tiri kwa Nyandoro, kwamadzima, kunana chirenje, marimo, apondoishoma, achidembo, amatya, ajefuresi, agwagwa, anhawu, atsuro, arupiya, amatewu, etc vese vakabva panamadzima. mhoroi vatsunga I enjoyed really.

 97. urwu ndirwo runonzi ruzivo ya !

 98. Towards Tafirenyika

  Ndatenda hangu mhukahuru, anaNyandoro nanaAchihoro. Vari veGorekore, vazungu vedande, vane mhepo inoriga zvuru ichisiya hunde dzemiti. Vana Biri neGanyire , madzitateguru edu. Isu Tiri kuMarondera kwaChihota kwaNenguwo. Baba vangu vachitaura vaiti daidza kuti Ngosikadzi, (Princess), vanoti tiri vehambo uyezve zvinonzi madzishe akawanda maChihota vana vanaAchihoro.
  Chihoro anonzi akanga ari murume aive nemazamu, I’m not sure kuti baba vakatii kuti vakadzi vazonzi ana Achihoro. Vatsunga, vadyi vemangai. Sekuru vangu vakarwa hondo nemadzviti maChihota vaiva nemasimba makuru vachidzivirira vanhu kuti vasaurayiwe nemadzviti vachibva vapuhwa nickname Tafirenyika, this is our surname to this day but original one was Nyandoro in ova ndiyo yakashandiswa nanababa vedu Tiri mhuri yekwaManhiva or Panevanhu, most of us came from Guruuswa dande, iko zvino Hama dzedu dziri kuMhondoro vachinzi vekwaPanevanhu. If there is someone out there wekwaPanevanhu, ndiri pano Achihoro , (Ngosikadzi), Mutsunga mwana waNyasvisva. Tatenda hangu Nzou

 99. Sharon Mutemeri

  Ini ndiri muera Nzou chaiye wedande, ndinotenda nekusimudzira dzinza redu.

  • febbie rutsito

   This is quiet interesting I’m the one of this totem chihoro but all of the sudden was confused about it I didn’t no wch animal cz some of pple they said nzou,nhuta o nhuka but now I’m happy cz ndava kuziva kudetemba mutupo wangu.Maita uneNdoro rambai muchitidzisa isu maborn free ndaenda hangu

 100. Maita basa vana Unendoro ndadziidza

 101. Michael Chimanga

  Ini ndiri Nyamasvisva ndinobva paGuruve kuKachuta ndiri wemhuri yaChiringaushe ndinoda kuziva kuti takabva nepapi kuti tizogara kwatiri nhasi. Ndinoda kuti vanoziva nhorondo yedu vatsanangure kuti zvakamira sei

 102. makadiiko ini ndinoera soko murehwa

 103. Stephen Manzunzu Nyandoro Biri

  Ndafara vana vababa ndokuti rudzi .Zvinofadza kuwana nhoroondo yorudzi rwako at 47 ndafara zvokwadi.

 104. Mutsunga wedande

  Pamusoroi makore kore mose ne dare, ini ndiri mutsunga wendande,nhari unendoro,nyamasvisva wabiri na ganyire, nyandoro akabva ndande ngoma ichirira achikanga mhandire,varive,mariga zvuru vachisiya hunde dzemiti,vane gombe remvura.ndiri pahwedza apa aya ndiwo madzidzisirwo andaitwa naasekuru vangu hanzi nzou haina mupatso, hepanoi pandakaona panenyaya ndepapa,isu makorekore tine ushe hunobva mutoko kunobata guruve kana ndapotsa mondidzorawo,chakanyanya kuti mudzinza redu rive nemupatso kutanga kuroorana hama ne hama ruchiva kana kuti rudzi rumwechete rwanga rugere kwarwo rwega kusvika vana votorana paukama zvichidaro,saka mumwe ini ndaamukotami,matemai kana kungoti ndaa nhari unendoro handisi nzou kuri kunzvenga mhaka yaparwa iyi. ndochimwe chikonzero vanasikana vedu ana chihoro vanonetsekana nekumisa dzimba zvikuru nokuti mhaka idzi hadzina kuripwa(chekaukama)

  Ndanzwa ataura nezvaChihuri,Chihuri ndiye mumwe wemataguru anguwo pedyo munhoroondo yandakaudzwa, akazvara Njenje/Haanatsike ndiye azobva machihota/marondera achienda whedza romorehoto uko kwatiri nhasi uno. kana ane ruzivo anondipawo nhoroondo ndingafare chaizvo nokuti ini ndinofamba nerepasi chigare.

  Nguva yose ndaifunga kuti mutaota aiva mutsunga we dange nyamasvisva nhari unendoro
  samanyanga,asi ndakanzwa mudare chaimo mugovera wapfuura kuti aiva wemoyo murozvi,heuno mubvunzo wangu kuti akatanga kuyambuka zambezi ndiani biri naganyire kana murozvi uyu,uye zvinonzi mambo anova baba va biri na ganyire vakamanikidza vana ava kurara vese achida gona re hondo asi vapedza makunakuna aya vakatora makashu kunozvisunga uyu nekuku uyu nekuku zvinonzi varikufamba kudaro havana kuzozvisunga nokuti mhepo dzakavabata mumwe nemumwe akadzoka akapoterwa ne mhepo yachaminunuka na nehanda dzinova dzakazovaita kuti vave vanoyambutsa mhuri .zvino mabo uyu ndiani aiva baba vabiri naganyire?

  ndine saga remibvunzo ndicharmba ndichikanda muchindibatsirawo va tsunga ve dande.

 105. Leslie Tinashe

  ini ndiri Nhari originally from Hurungwe ana sekuru moved to Chiweshe. Was very excited to see this conversation. would like to actually meet all of you in person tizivane,…

 106. Leslie Tinashe

  handisi vachihoro. ndiri kuHarare

 107. I am always surprised when I contact a company and get a scratchy voicemail message, a pc voice telling me that the wi-fi caller I am trying to attain is out of their contacting area, or a fax tone screaming in my ear. When this occurs, my initial impact of that business, correct or wrong, is that they are unprofessional, a fly by night operation, not established, and I am frankly not comfortable performing business with them.

  Does the supplier have a number portability coverage? Nearly every thing in technologies is transportable nowadays. Your get virtual sms number ought to be as well. A assured provider will give you the choice of using your number with you should you select to leave their service. A business that is not assured in their services might resort to keeping your get virtual sms number hostage in order to keep you from going somewhere else.

  To connect numerous computers with each other and to the Web, you can use a wi-fi router. The router connects to the Internet, and then a community cable from every of the computer systems connects to the routers. This allows the computer systems to all share the same Web connection, and accessibility other servers that you may choose to make accessible.

  Cloud PBX phone method is a new era phone system. Cloud refers to “internet” and PBX is “Private Branch Exchange”. The method is features utilizing the web and trunk traces therefore it is able to decrease telecommunication price by more than 70%twenty five.

  In most cases, nevertheless, you can anticipate to invest around $1 per moment every time you answer your telephone in Spain. If you are on a 2-week vacation and talk for 30 minutes at any time day, your provider will strike you with a $420 invoice when you come back. Ouch!

  Why is this so awesome? First of all, a VoIP telephone services could save you cash every thirty day period by using the place of your land line. Next, it could truly make your digital telephone method that a lot much more flexible if it can deliver a call to any SIP-based VoIP phone services supplier. That’s why it’s so cool.

  http://foroyfutbol.com/index.php?action=profile;u=7088

 108. We are glad to see you in our midst hurry fuck me, and slay every last drop my nickname (Anfiska75)

  I want you let’s have passionate sex
  Copy the link and go to me… http://bit.ly/2vylyIO

  Kopieer en plak de link naar een korte registratie te maken en contact met mij op mijn profiel. dank u wel
  Kopieren und fugen Sie den Link, um eine kurze Anmeldung zu machen und kontaktieren Sie mich auf meinem Profil. Vielen Dank

  http://bit.ly/2vylyIO

 109. Ndinofara vedare ne nhaurwa dziripano. Ini ndirikudawo kubvunza kuti vanhu vachidawo chinonzi Nzarambuya vanoyera mutupo upi kana pane vanoziva ndibatsireiwo? Ndatenda

 110. Mufambira Blessing

  Vana nyandoro makadii .iniwo .Ndiri muera nhari ..Ndinobva ku pfungwe UMP .Mash East .nhoroondo yedu ..inotaurwa ichinzi takabva kudande zvechokwadi ..Kumutapa .ikoko ..Asiwo kuno Kupfungwe .Tinehumambo ..Baba vangu Ndovatori Mambo izvezvi ..serving As Chief Chitsungo

 111. nehandawedande

  Tinotenda Nyandoro mwana wamambo. VanaNyandoro vangara vari vehumambo. Ngatinzweiwo zvizere nevamwe ndatenda

 112. Musanyanye ange Ari Sekuru va nyanzira, biri na ganyire. Musanyange ange Ari mutsunga. Nyanzira akarara nehanzvadzi ndokuchinja mutupo ozviti nhuka. Mukoma Wana nyanzira ainzi zhanje

 113. Makadiiko mose hama. Pane f/book group rinogona kuti tisangane zvakare tichidzidzisana ruzivo rwedu rinonzi Nyandoro naana Chihoro (Nyandoro Chihoro Clan)

 114. Makadiii Ana Nyamasvisva nana Achihoro . Nyandoro, churu chemunzwa, madya vanhu, adya munhu arema. Vazungu vedande. It looks like the Nyandoro name is found not only in Zimbabwe as part of the Shona people but it is also found in Malawi,Kenya ,Tanzania,Mozambique and Zambia as part of those countries ethnic groups. I understand that svikiro rekwa Mbuya does not speak any shona but Swahili and some Arabic Jewish dialect.I also understand that Nile river might have been previously known as Nhari river. Is it also true that we are originally from the Mt Sinai region of the Middle East (North Africa)

 115. nehandawedande

  Thats rich history there, thank you for contributions Nhari

 1. Pingback: Dyson Nyandoro Anoti « Nehandawedande’s Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: