vanaNyandoro varidzi venyika yeZimbabwe muripi?

VanaNyandoro, vazungu veDande, nhasi ndati ndikuomberei! Zvino Nyika zvayadai kusunama, vana vodya nhoko dze zvironda munyika yemadziteteguru, mati toisa muromo muhapwa here?

Vana vanochema kuti zviru zvemuIMG00139-20120611-1715nzwa, vazungu veDande, madya vanhu, varidzi vedziko matiregerera. Ngatiisei misoro pawme, nemi vachihoro mati vana vodyana here senyoka? Tipei matama enyu kuti todii zvotopera mumwe nomumwe?

Posted on September 5, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 3 Comments.

  1. Kache Mhofu vaNyere kuMhondoro please check out the Nyakudirwa-Chamukwenjera Chizere page on face book under Eric T. Hamadziripi

  2. Pamberi na Nanyamasvisva

  3. Zimbabwe is ours vana nhari manje takarara guys .agree with me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: