About

Nyandoro, Hungwe, Samanyanga of Zimbabwe , Zivai kwamakabva

Nyika yeZimbabwe, inoerera huchi ne mukaka, zvakare ine marudzi akasiyana siyana. Mubvudzo mukuru unoti nderupi rudzi rwakatanga kugara munyika yeZimbabwe? Madzimambo yekutanga ndianani? Ichokwadi here kuti Great Zimbabwe yakavakwa ne Hungwe/Unendoro clan, ivo vakambobva kupi? Hungwe, Nyandoro naSamanyanga vakasiyana here?

Nyaya irimudariro ndiyo yukutsvagurudza nhaka yedu yeZimbabwe. Tirimubishi rekuziya nyaya iyi kuti tizive dzinde raNyandoro. Ngatibatsiranei munozvatinoziva through oral tradition kuti our rich history isafiririre. Lets document our history. Huyai vanamazvikokota muraire vana.

Kana muchinyora siyai ka email kenyu kuitira kuti tirambe tichitaura tese. Munogona kuisa nyaya yenyu pamakomenzi(Comments).

Wenyu Nyandoro

Elliot Pfebve

Email: epfeve@yahoo.co.uk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: