Category Archives: Uncategorized

Makadii Nyamasvisva?

Muribwino chere vana Nyamasvisva navana Chihoro Gore reCorona?

Nyamasvisva vanoera mhuka ipi?

buffalo_elephantPane nyaya yanetsa vedare, vamwe varikuti Nhari nendoro, nyamasvisva vanoera, nzou vamwe vachiti nyati/mhofu, vamwe ndivo varikuti mombe. Vazhinji vanowirirana kuti vanhu ava vanoera mhuku huru, asika mhuka iyi ndeyipi?

Zvakare tingade kuziva kuti vana nyamasvisva vakawanda dunhu ripi reZimbabwe?

Ndatenda

vanaNyandoro varidzi venyika yeZimbabwe muripi?

VanaNyandoro, vazungu veDande, nhasi ndati ndikuomberei! Zvino Nyika zvayadai kusunama, vana vodya nhoko dze zvironda munyika yemadziteteguru, mati toisa muromo muhapwa here?

Vana vanochema kuti zviru zvemuIMG00139-20120611-1715nzwa, vazungu veDande, madya vanhu, varidzi vedziko matiregerera. Ngatiisei misoro pawme, nemi vachihoro mati vana vodyana here senyoka? Tipei matama enyu kuti todii zvotopera mumwe nomumwe?

Nyandoro okwikwidza, ushe hwe Bindura North

elliotpct

Vadikani vana Nyamasvisva ne hanzvadzi dzedu vanaChihoro

Ndinofunga makanzwa kuti ndakasarudzwa neruzhinji kuti ndimirire Bindura North rinova guta redu is vanaNyamasvisva. Chasara kuti tiise misoro pamwe tisupport hushe huuye kwedu. Ngatifambisei shoko titsvange mari nezvimwe zvinodiwa pakucampaigner. Zvakare vanokwanisa kuuya kuBindura kusobetsera, vane motokari, vanengoro, chingave chese zvako chaunogona kubetsera nacho, ngatitore ushe hwedu kuMashonaland Central.

Ngatitorei umambo wedu hwe Mashonaland Central.

Dyson Nyandoro Anoti

NYANDORO mutsunga, muzungu wedande, nyamasvisva, nzou I like this column & thanks for writing about dzinza rangu
 
Dyson Nyandoro
dysondz@yahoo.co.uk

Ndinzweiwo

Ndinzweiwo

Hello world! Makadii Kumativi Ese!

Welcome to Nehandawedande, the voice of the Zimbabwean people and their rich languages. Leave your stories here.

Mauya zvakanaka, isu tirivanhu vanobva nyika yeZimbabwe. Tati tikuratidzeyi kutapira kunoita mitauro yedu. Siyayi nhaurwa dzenyu pano.